Strijd tegen terrorisme: nieuwe financiële sanctie

Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën, heeft de financiële middelen en de tegoeden van de terroristische groepering: ‘NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI‘ bevroren. Hij deed dat op 30 maart 2016, daags nadat het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad zijn beslissing (SC/12305) had bekendgemaakt.

Minister Van Overtveldt speelt daarmee zeer kort op de bal en zorgt ervoor dat ons land voldoet aan de Aanbevelingen nr. 6 en 7 van de financiële actiegroep FATF/GAFI. Die stellen onder meer dat landen die zijn aangesloten bij de FATF de financiële sancties van de Veiligheidsraad strikt moeten implementeren ter preventie en bestrijding van terrorisme, terrorismefinanciering en proliferatie van wapens.

Ons land schoot daarin tekort en werd verschillende keren op de vingers getikt. Het probleem lag in de manier van werken. De resoluties waarmee de Veiligheidsraad van de VN wapenembargo’s, embargo’s op de import of export van bepaalde goederen, programma’s en technologie of financiële sancties worden door de EU omgezet in verordeningen en besluiten. Ons land wachtte die omzetting af alvorens zelf maatregelen te nemen. Maar tussen de inwerkingtreding van de resoluties en de omzetting door de EU verloopt er heel wat tijd. Wat voor een belangrijke vertraging zorgt in de toepassing van de genomen sancties door ons land. België was daardoor vaak te laat om de sancties toe te passen. Eind 2015 kreeg de federale minister van Financiën daarom de bijkomende bevoegdheid om alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van de financiële sancties uit de resoluties van de Veiligheidsraad. De minister kan sinds januari 2016 zelf de lijsten met personen, entiteiten en groeperingen van het Sanctiecomité bekendmaken en (een deel van) de tegoeden en andere financiële middelen van de personen, entiteiten en groeperingen uit de resoluties bevriezen.

Dat laatste heeft Van Overtvelt nu voor de tweede keer gedaan. Op 2 maart 2016 had hij al beslist om de tegoeden en de financiële middelen van 12 terroristische groeperingen te bevriezen. Maar net als toen is ook deze beslissing beperkt in de tijd. Van zodra de beslissing van het Sanctiecomité is omgezet in Europees recht treedt de bevriezing buiten werking.

Het MB van 30 maart 2016 heeft uitwerking met ingang van 29 maart 2016, de dag van de beslissing van het Sanctiecomité.

Bron:Ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 5 april 2016.
Zie ook Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015 (art. 69 en 70) . Ministerieel besluit van 2 maart 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIL (Da'esh), Al Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 3 maart 2016.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen

Afkondigingsdatum : 30/03/2016
Publicatiedatum : 05/04/2016

Gepubliceerd op 05-04-2016

  135