Strijd tegen terrorisme: Belgische tussenstap voor snellere uitvoering financiële sancties Veiligheidsraad VN (art. 69 en 70 DB Financieel)

De federale minister van Financiën kan voortaan elke maatregel treffen die nodig is voor de uitvoering van de financiële sancties die worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De huidige procedure waarbij België de omzetting door de Europese Unie afwacht, duurt te lang waardoor ons land een aantal belangrijke terrorismeaanbevelingen van de financiële actiegroep FATF/GAFI niet kan naleven.

Financiële sancties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie kunnen binnen hun gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid beperkende maatregelen of sancties opleggen. Bijvoorbeeld wapenembargo’s, embargo’s op de import of export van bepaalde goederen, programma’s en technologie en financiële sancties. De sancties kunnen gericht zijn tegen regeringen van derde landen of niet-statelijke entiteiten of personen (zoals terroristische organisaties). Ze vormen een diplomatiek of economisch middel om een einde te maken aan bepaalde handelingen of een bepaald beleid (zoals de schending van het internationaal recht of de mensenrechten) of om verandering te brengen in een beleid.

Vertraging bij toepassing

België is door de ondertekening van het Handvest van de VN verplicht om de besluiten van de VN uit te voeren en in zijn nationale wetgeving regels te voorzien om de nakoming van die verplichting mogelijk te maken. De te nemen maatregelen blijven strikt beperkt tot datgene wat de resoluties van de Veiligheidsraad inhouden en zijn beperkt in de tijd.

De doeltreffendheid van de maatregelen van de Veiligheidsraad is afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. En daarin schuilt momenteel een probleem. De resoluties van de VN worden door de EU omgezet in verordeningen en besluiten. Maar tussen de inwerkingtreding van de resoluties en de omzetting door de EU verloopt er heel wat tijd. Wat voor een belangrijke vertraging zorgt in de toepassing van de genomen sancties door ons land.

FATF-aanbevelingen niet nageleefd

De Belgische wetgever wil hier iets aan doen. Ons land schiet door de vertraging immers tekort in de naleving van de FATF-aanbevelingen. Onder meer aanbeveling 6 en 7 over de toepassing van de financiële sancties in het kader van terrorisme. Die stellen onder meer dat landen die zijn aangesloten bij de FATF de financiële sancties van de Veiligheidsraad strikt moeten implementeren ter preventie en bestrijding van terrorisme, terrorismefinanciering en proliferatie van wapens.

België moet de sancties onmiddellijk kunnen toepassing op de personen, entiteiten en groeperingen die op de lijsten staan van het Sanctiecomité van de VN. Vaak kan dit nu niet of pas veel te laat wanneer ons land de omzetting van de EU afwacht.

Bijkomende bevoegdheid voor minister van Financiën

De Belgische wetgever geeft de federale minister van Financiën daarom de bijkomende bevoegdheid om alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van de financiële sancties uit de resoluties van de Veiligheidsraad. Zo kan de minister zelf de lijsten met personen, entiteiten en groeperingen van het Sanctiecomité bekendmaken en (een deel van) de tegoeden en andere financiële middelen van de personen, entiteiten en groeperingen uit de resoluties bevriezen.

Tijdelijk

Al is de bevoegdheid van de minister wel beperkt in de tijd. De maatregelen hebben slechts uitwerking gedurende de tijdsperiode waarin de EU nog geen uitvoering heeft gegeven aan de opgelegde financiële sancties. De specifieke beperkende maatregelen die genomen worden in toepassing van de verordeningen van de Raad van de Europese Unie worden trouwens buiten beschouwding gelaten.

Oude en nieuwe resoluties

De bevoegdheid van de minister van Financiën betreft zowel de reeds bestaande resoluties (1767, 1718, 1737, 1988 en 1989) als de toekomstige resoluties die genomen worden in het kader van hoofdstuk VII, de lijsten van de personen, entiteiten en groeperingen en elke wijziging daaraan.

Alle maatregelen die worden genomen door de minister van Financiën zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

8 januari 2016

De wijziging maakt deel uit van de wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen. De bepalingen treden in werking op 8 januari 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015.
Zie ook Wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, BS 29 juli 1995. Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, Amendementen, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1459/002.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  75