Strijd tegen terreur: beroepsgeheim geldt niet bij casusoverleg (art. 312- 314 Potpourri V)

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

De regels van het beroepsgeheim gelden niet wanneer er een casusoverleg wordt georganiseerd in strijd tegen terreur of criminele organisaties. De wetgever geeft politie, parket, hulpverleners en andere actoren die gehouden zijn door het beroepsgeheim, de mogelijkheid om in die situatie gestructureerd te overleggen zonder het risico te lopen op bestraffing.
Al gelden er wel een aantal strikte voorwaarden. Zo moet het overleg georganiseerd zijn bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie of bij een met redenen omklede toestemming van de procureur des Konings. Dat kan trouwens alleen ‘met het oog op de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van de betrokken persoon of van derden’ en is voorbehouden in strijd tegen terroristische misdrijven of misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie.
De wet, het decreet, de ordonnantie en de toestemming van de procureur moeten bovendien aangeven wie (ten minste) kan deelnemen aan het overleg, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten het overleg zal plaatsvinden.
Het beroepsgeheim geldt niet tijdens het overleg. Naar de buitenwereld toe zijn de deelnemers wel tot geheimhouding verplicht wat betreft tijdens het overleg meegedeelde geheimen. Overtreders riskeren in dat geval dus wel om gestraft te worden. Streng. Want de wetgever heeft de strafmaat opgetrokken: van een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 100 tot 500 euro vroeger tot een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot 1.000 euro nu.
Maar let op, de geheimen die tijdens het casusoverleg worden meegedeeld kunnen slechts aanleiding geven tot de strafrechtelijke vervolging van de misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd.
Voor advocaten gelden specifieke regels. Artikel 458bis (beroepsgeheim) en 458ter (casusoverleg) zijn niet van toepassing op de advocaat voor wat betreft het meedelen van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt wanneer die zijn cliënt mogelijk aan strafvervolging blootstelt.
In werking: 3 augustus 2017 (10 dagen na publicatie).
Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 312-314 Potpourri V)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  645