Stijging fiscale werkbonus doorgerekend in bedrijfsvoorheffing vanaf 1 augustus 2015

Een KB van 23 augustus 2015 stemt de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op bezoldigingen, die in het KB/WIB 1992 staan, af op de recente stijging van de fiscale werkbonus.

Op 1 augustus 2015 steeg het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt (fiscale werkbonus) van 14,40% tot 17,81%. Het maximumbedrag waarop de werknemers recht hebben werd dan opgetrokken van 200 euro tot 235 euro per belastbaar tijdperk (wijziging art. 9 en art. 10, relancewet van 15 mei 2014; art. 84 en 85, Programmawet van 10 augustus 2015).

Deze verhoging moet worden doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen die vanaf 1 augustus 2015 worden betaald of toegekend. Daarom stemt het nieuwe KB de toepassingsregels voor de berekening van de BV op bezoldigingen, die in bijlage III bij het KB/WIB 1992 staan, af op deze verhoging.

Het percentage van 14,40% wordt vervangen door 17,81% in de toepassingsregels voor de berekening van de BV op bezoldigingen van:

 • werknemers met maandelijkse bruto bezoldigingen tot 7.500 euro, waarbij er aparte regels gelden:
  • als de verkrijgers van de inkomsten alleenstaande zijn of de echtgenoot van de verkrijger eveneens beroepsinkomsten heeft (schaal I) (wijziging nr. 2.2., A., g));
  • als de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten geen beroepsinkomsten heeft (schaal II) (wijziging nr. 2.3., g));
 • bedrijfsleiders met maandelijkse bruto bezoldigingen tot 7.500 euro, waarbij er aparte regels gelden:
  • als de verkrijgers van de inkomsten alleenstaande zijn of de echtgenoot van de verkrijger eveneens beroepsinkomsten heeft (schaal I) (wijziging nr. 3.3., A., b));
  • als de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten geen beroepsinkomsten heeft (schaal II) (wijziging nr. 3.4., b)).

Sociale werkbonus en fiscale werkbonus

Ter herinnering:

 • de ‘sociale werkbonus’ is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een laag loon. Hij verhoogt het nettoloon van deze werknemers, zonder dat hun brutoloon stijgt;
 • de ‘fiscale werkbonus’ is een belastingkrediet voor belastingplichtigen met een laag loon die recht hebben op een sociale werkbonus (belastingkrediet als bedoeld in art. 289ter/1, WIB 1992). De fiscale werkbonus omvat een percentage van de effectieve sociale werkbonus.

Ook de sociale werkbonus, die als basis dient voor de berekening van het fiscaal voordeel, steeg op 1 augustus 2015 (art. 33 en art. 34, Programmawet van 10 augustus 2015).

Stijging in 2016 en 2019

Op 1 januari 2016 zal het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt verder stijgen tot 28,03%; het nog te indexeren maximumbedrag zal dan stijgen tot 420 euro.

Op 1 januari 2019 zullen zowel het percentage als het nog te indexeren maximumbedrag verder worden verhoogd: tot 33,14% en 500 euro.

In werking

Het KB van 23 augustus 2015 is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

Bron:KB van 23 augustus 2015 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 1992, op het stuk van de werkbonus, BS 28 augustus 2015.
Zie ook:– Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 33-34; art. 84-85) – Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 61 en art. 62) – Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2015 (relancewet) (art. 9 en art. 10) – Wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 20 december 1999 (art. 2) – Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (nr. 2.2., A., g); nr. 2.3., g); nr. 3.3., A., b); nr. 3.4., b)). – Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 289ter/1)

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus

Afkondigingsdatum : 23/08/2015
Publicatiedatum : 28/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  209