Stefaan Decock benoemd tot werkend lid Nationale Arbeidsraad

Stefaan Decock wordt langs werknemerskant benoemd tot werkend lid van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Hij vervangt Ferdinand Wyckmans en voleindigt het mandaat. Het mandaat van Wyckmans werd beëindigd op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen.

Dat blijkt uit een KB van 16 september 2015 dat in werking treedt ‘op de datum van kennisgeving aan de belanghebbenden’. Vermoedelijk op 16 september.

26 werkende leden

De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van 4 jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit aan de regering en het Parlement over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies. Denk bijvoorbeeld aan de commissie Ondernemingsraden (C.10), de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen (C.38), en de commissie Sociale Zekerheid (C.51). Er zijn ook gemengde commissies met leden van de NAR en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), eventueel aangevuld met deskundigen.

Bron:Koninklijk besluit van 16 september 2015 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 29 september 2015
Zie ook: Wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, BS 31 mei 1952

Steven Bellemans

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

Afkondigingsdatum : 16/09/2015
Publicatiedatum : 29/09/2015

Gepubliceerd op 02-10-2015

  101