Statuut en raad van bestuur voor Federaal Migratiecentrum

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wordt in 2014 hervormd tot een interfederaal Gelijkekansencentrum en een federaal Migratiecentrum. Dit moet de rol van het centrum als openbare instelling versterken en de afstand met de burger verkleinen. Op 18 juli zijn alvast 2 KB’s verschenen die werk maken van de hervorming: het ene over het organiek statuut van het Migratiecentrum, het andere over de benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van zijn Raad van Bestuur.

Het organiek statuut bevat bepalingen over de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, de Directie en het personeel van het centrum, de begroting en financiering en de rapportage aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De interfederalisering van het huidige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding werd in juli 2012 vastgelegd in een samenwerkingsakkoord. Tot de dag dat dit akkoord effectief wordt uitgevoerd behouden de huidige leden, voorzitter, vice-voorzitter van de raad van bestuur, de directeur en zijn adjunct en de coördinatoren hun mandaat.

Bron:Koninklijk besluit van 29 juli 2014 tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, BS 18 juli 2014. Bron:Koninklijk besluit van 29 juli 2014 tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, BS 18 juli 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel

Afkondigingsdatum : 29/07/2014
Publicatiedatum : 18/07/2014

Gepubliceerd op 01-08-2014

  108