Staatsveiligheid heeft rechtstreeks toegang tot beelden en persoonsgegevens van politiecamera’s, maar onder welke voorwaarden?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst

Sinds 25 mei 2018 hebben Staatsveiligheid en ADIV, onze militaire inlichtingendienst, rechtstreeks toegang tot de (realtime)beelden, de informatie en de persoonsgegevens die worden verzameld door de camera’s van de politiediensten. Maar aan welke voorwaarden is deze bepaling uit de nieuwe Camerawet gebonden? De regering zorgt voor duidelijkheid in een nieuw KB.

Daarmee wijzigt ze het KB van 12 oktober 2010 dat de regels bevat waarbinnen onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten rechtstreeks toegang hebben tot gegevensbanken. De regering verduidelijkt hier trouwens dat deze bepalingen gelden voor databanken van publieke én private (rechts)personen, zowel diegene waartoe onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu al toegang hebben (door of krachtens een wet of met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke) als de databanken waartoe ze in de toekomst toegang zullen krijgen.

Toegang tot welke gegevens?

De wet van 21 maart 2018 geeft onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten rechtstreeks toegang tot
  • de informatie en persoonsgegevens verzameld door camera’s die de politie wettelijk mag gebruiken conform de autorisatieprocedures bepaald voor zichtbaar cameragebruik of voor niet-zichtbaar gebruik in de Wet op het Politieambt (WPA). Dit omvat ook het bekijken van beelden in real time;
  • de informatie en persoonsgegevens verzameld door deze camera’s die verwerkt zijn in een politionele databank bedoeld in artikel 44/2 van de WPA.
In tegenstelling tot vroeger is het dus niet meer nodig om toegang te vragen. Bovendien zullen de politiediensten geen controle uitoefenen op het bekijken van de beelden in real time door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voorwaarden voor rechtstreekse toegang

Zoals gezegd is het KB van 12 oktober 2010 van toepassing. De regels die daarin zijn vastgelegd, worden nu aangevuld én geüpdatet. Die updates gelden - zoals hierboven beschreven - voor alle toegangen tot gegevensbanken door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het besluit stelt onder meer:
  • het diensthoofd houdt permanent de nominatieve lijst bij van de personen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de gegevensbank;
  • de verwerkingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden in de gegevensbank gelogd;
  • de verwerkingen en logbestanden worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die ter beschikking worden gesteld van het Vast Comité I;
  • wanneer rechtstreekse toegang technisch onmogelijk is, wordt de informatie onmiddellijk meegedeeld aan de betrokken agent die gemachtigd is om toegang te krijgen tot de gegevens, voor zover deze nuttig is voor zijn functie of opdracht.

In werking: 14 november 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 2 oktober 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 4 november 2019.
Zie ook
Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 16 april 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  377