Specificaties voor berekening ontslagcompensatievergoeding

De wet op het eenheidsstatuut heeft de ontslagcompensatievergoeding ingevoerd. De berekening kwam aan bod in een uitvoeringsbesluit en nu voegt een KB van 24 april 2014 daar nog wat specificaties aan toe.

Compensatie

De ontslagcompensatievergoeding compenseert de nadelige behandeling van arbeiders die al vóór 1 januari 2014 in dienst waren. Zij zullen immers nog lange tijd de gevolgen dragen van de lagere opzeggingstermijnen die op hen van toepassing waren in het verleden.

Met de vergoeding compenseert de RVA dus gedeeltelijk het verschil tussen:

  • de opzeggingstermijn (of de overeenstemmende opzeggingsvergoeding) die de werkgever moet toekennen; en
  • de opzeggingstermijn (of de overeenstemmende opzeggingsvergoeding) die de werkgever zou toekennen als de totale anciënniteit van de werknemer volledig verworven was na 31 december 2013.

De regeling wordt geleidelijk ingevoerd en hangt samen met de uitdoving van de bestaande ontslaguitkering.

Berekening

De wetgever heeft de basis gelegd. Zo wordt de nieuwe vergoeding gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding, waardoor de gedekte periode bijvoorbeeld meetelt om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen. Maar de vergoeding in niet cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering. Ook voor een ziekte- of invaliditeitsuitkering is dat het geval.

Een uitvoerings-KB van 9 januari 2014 heeft de berekeningsformules uitgewerkt. Men houdt daarbij rekening met het verschil in opzeggingstermijn tussen de oude en de nieuwe regels, het theoretisch bruto maandloon van de betrokken werknemer, de RSZ-werknemersbijdrage, een eventuele werkbonus, en de bedrijfsvoorheffing.

Let op! De ontslagcompensatievergoeding is vrijgesteld van inhoudingen en bijdragen voor de sociale zekerheid, en van fiscale inhoudingen. De werknemer kan de vergoeding aanvragen met het formulier C4 - werkloosheidsbewijs.

Specificaties

Een wijzigings-KB voegt daar nog wat specificaties aan toe:

1/ De ontslagcompensatievergoeding wordt maandelijks uitbetaald. Maar de werknemer kan, ter gelegenheid van de uitkeringsaanvraag, vragen om een eenmalige betaling.

Bij maandelijkse betaling wordt voor alle dagen van de periode waarvoor de werknemer niet gerechtigd is op werkloosheidsuitkeringen, met uitsluiting van de zondagen, een dagbedrag toegekend.

2/ De periode van niet-vergoedbaarheid kan worden geproportioneerd. Bij zo’n ‘proportionering’ van de periode waarvoor de werknemer niet gerechtigd is op uitkeringen, wordt het dagbedrag verhoogd. De manier waarop men dat doet, is afhankelijk van 3 hypothesen:

  • De werknemer heeft recht op een onderbrekingsuitkering bij een vermindering van de arbeidsprestaties, voor zover de vergoeding die aan de werknemer verschuldigd is, niet werd berekend op het loon dat vooraf gaat aan de vermindering.
  • De deeltijdse werknemer met behoud van rechten krijgt een inkomensgarantie-uitkering. Of het gaat om een deeltijdse werknemer met ‘halftijds brugpensioen’.
  • De vrijwillig deeltijdse werknemer die gedurende de werkhervatting recht heeft op een inkomensgarantie-uitkering.

Het verhoogde dagbedrag wordt toegekend voor alle dagen, met uitsluiting van de zondagen, van de periode waarvoor de werknemer in toepassing van het betreffende artikel 46, § 4 van het werkloosheidsbesluit geen recht heeft op uitkeringen.

3/ De eenmalige betaling gebeurt binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op het tijdstip waarop de beslissing tot toekenning van de vergoeding aan de uitbetalingsinstelling werd meegedeeld. De maandelijkse betaling gebeurt na vervallen termijn. Hiervoor verwijst men naar het regime van artikel 161 van het werkloosheidsbesluit.

In werking

Het KB van 24 april 2014 treedt in werking op 1 juni 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, BS 15 mei 2014
Zie ook: Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding

Afkondigingsdatum : 24/04/2014
Publicatiedatum : 15/05/2014

Gepubliceerd op 19-05-2014

  809