Soepeler regime voor beleveren van supermarkten (Vlarem-trein 2015)

De Vlaamse regering versoepelt de geluidsnormen voor het laden en lossen in de vroege ochtenduren en late avonduren. Ze probeert zo een aantal vrachtwagens weg te halen uit de ochtend- en avondspits, zonder de nachtrust van de omwonenden te verstoren…

Niet voor alle winkels

Het nieuwe geluidskader geldt alleen:

  • als de inrichting onder rubriek 47.11 van de Nace-code 2008 valt. Die rubriek is bedoeld voor de detailhandel, in niet-gespecialiseerde winkels, waarbij voedings- en genotsmiddelen (dus drank en tabak) overheersen;
  • als ze een activiteit bevat als vermeld in rubriek 16.3.1 van de indelingslijst bij Vlarem. Een dergelijke activiteit bestaat in hoofdzaak uit: koelinstallaties voor het bewaren van producten, warmtepompen, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties; én
  • als ze een bedrijfseigen laad- en losplaats heeft. Dus: een specifieke plaats binnen de perceelsgrenzen voor het laden en lossen van goederen.

In de vroege ochtend en late avond

Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, mogen er in de betrokken supermarkten goederen geladen en gelost worden in de ‘dagrand’. Dat is:

  • tussen 6 en 7 uur ’s morgens; en
  • tussen 19 en 23 uur ’s avonds.

Laden en lossen slaat hier niet alleen op het eigenlijke inladen of uitladen van de goederen, maar ook op het manoeuvreren met een vrachtwagen op het terrein, op het openen en sluiten van de poorten, op het stationair laten draaien van de motor, op het op- en afrijden van het terrein…

Dat alles op voorwaarde dat de exploitant van het warenhuis alle maatregelen treft – volgens de beste beschikbare technieken – om het geluid dat wordt voortgebracht door de laad- en losverrichtingen, te beperken, en om te verhinderen dat het geluid dat wordt voortgebracht door de laad- en losverrichtingen, een bron van hinder zou zijn voor de omgeving. Dit algemene principe geldt trouwens niet alleen tijdens de dagrand, maar ook overdag.

Maximale geluidswaarden

De algemene regels voor de beheersing van de geluidshinder vinden we in Vlarem 2, in:

  • afdeling 4.5.2 - Richtwaarden voor het specifieke geluid in openlucht en binnenshuis;
  • afdeling 4.5.3 - Voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van klasse 1 en 2 voor veranderingen van bestaande inrichtingen in klasse 1 en 2;
  • afdeling 4.5.4 - Voorwaarden voor bestaande inrichtingen van klasse 1 en 2; en
  • afdeling 4.5.5 – Voorwaarden voor inrichtingen van klasse 3.

Maar in afwijking van dat gewone geluidsregime, mag het gemiddelde niveau van de kortstondige geluidsverhogingen in openlucht – tijdens het laden en lossen – bij de betrokken handelszaken oplopen tot de onderstaande waarden, gemeten als LA05,T, waarbij T staat voor het tijdsinterval waarin er geladen en gelost wordt:

Periode van dag of nachtGrenswaarde uitgedrukt als LA05,T in dB(A)
Vroege ochtend6u – 7uTW + 5
Overdag7u – 19uTW + 10
‘s Avonds19u – 22uTW + 5
Late avond22u – 23uTW + 5
TW = toepasselijke waarde.

Het niveau van de hoogste kortstondige geluidsverhogingen in open lucht, gemeten als LA01,T, mag maximaal 5 dB(A) boven die afwijkende waarden uitstijgen.

’s Nachts blijven de gewone geluidsregels gelden. Het is dus niet toegelaten om tussen 23u en 6u winkels te bevoorraden in woongebied.

Bij het manoeuvreren met de vrachtwagen – dus niet bij het eigenlijke laden en lossen – mag de hoogste kortstondige geluidsverhoging die voortgebracht wordt door het manoeuvreren in de dagrand, gemeten als LA01,T, oplopen tot de richtwaarden vermeld in afdeling 4.5.4, plus 30 dB(A).

Code en voorwaarden

De Vlarem-trein voert een ‘Code van goede praktijk inzake laad- en losverrichtingen in de dagrand’ in, en bevat een lijst met ‘Criteria voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materiaal’.

De Vlarem-trein legt daarnaast een hele reeks voorwaarden op, die specifiek van toepassing zijn tijdens de dagrand. Zoals: het stilleggen van de motor en de aandrijving van de koelgroepen, het afzetten van de radio, en het respecteren van minimumafstanden ten opzichte van de omliggende woningen.

De voorwaarden zijn strenger voor laad- en losplaatsen in open lucht, dan voor overdekte laad- en losplaatsen, of inpandige laad- en losplaatsen – in een afgesloten gebouw.De voorwaarden zijn dan weer minder streng als de omliggende woningen dicht bij een industriegebied of een gebied voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen liggen.De voorwaarden verschillen ook naargelang er bij het laden en lossen al dan niet gebruik wordt gemaakt van geluidsarm materiaal.

Opgelet echter! De geluidsnormen primeren altijd op de afstandsregels. “De vastgelegde afstanden gaan immers uit van een gemiddelde zorgvuldige exploitatie”. Ook áls men voldoet aan de afstandsregels, maar niet aan de geluidsnormen, zal er geverbaliseerd worden, waarschuwt de minister van Omgeving in de toelichting bij het ontwerp van Vlarem-treinbesluit, “omdat men in dat geval moet concluderen dat niet zorgvuldig geëxploiteerd wordt”.

Geluidsstudie

Een exploitant die niet aan de afstandsregels kan voldoen en toch leveringen wil laten uitvoeren in de dagrand, zal bijkomende structurele geluidsreducerende maatregelen moeten nemen, zoals het plaatsen van geluidsschermen.

En hij zal met een uitgebreide geluidsstudie moeten aantonen dat de geluidsnormen gerespecteerd worden. Zo’n akoestische studie moet uitgevoerd worden door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.

Eén tot 2 keer...

Ook als aan alle voorwaarden is voldaan, mag er tijdens de ochtendrand maar één levering uitgevoerd worden, waarbij één vrachtwagen de inrichting bevoorraadt met één lading goederen. Tijdens de avonddagrand mogen er 2 leveringen plaatsvinden.

In werking op:

  • 5 september 2016.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS 26 augustus 2016 (art. 3, 13°, art. 22 en nieuwe bijlagen 4.5.7.1, 4.5.7.2, 4.5.7.3 en 4.5.7.4 Vlarem-trein 2015).

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

Afkondigingsdatum : 18/03/2016
Publicatiedatum : 26/08/2016

Gepubliceerd op 01-09-2016

  134