Sociale werkbonus stijgt op 1 augustus (art. 33–34 PW2)

Vanaf 1 augustus 2015 kunnen de laagste lonen via een verhoging van de sociale werkbonus rekenen op een bijkomende lastenverlaging.

Sociale werkbonus

De ‘sociale werkbonus’ is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met lage lonen. Zij zien hun nettoloon stijgen zonder dat hun brutoloon verhoogt omdat de verlaging van de werknemersbijdragen rechtstreeks verrekend wordt.

De bijdragevermindering wordt kleiner naarmate het loon stijgt. Bedoeling is om het verschil tussen de lage lonen en de werkloosheidsuitkeringen groter te maken.

Verhoging

Via een versterking van die sociale werkbonus zullen de laagste lonen met ingang van 1 augustus 2015 kunnen rekenen op een bijkomende lastenverlaging. Het gaat om een compensatiemaatregel voor de indexsprong.

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft daartoe twee variabelen verhoogd in de berekening van de bonus: de hogeloongrens en de lageloongrens. Dat is logisch want bij de berekening werkt men met loonzones. Is het maandloon hoger is dan een bepaald grensbedrag (hogeloongrens), dan is de vermindering gelijk aan nul. Voor lonen die heel laag zijn – lager dan de lageloongrens – wordt het maximale verminderingsbedrag toegekend.

Maar er is nog een derde variabele – het maximale bedrag van de vermindering – en dat bedrag wordt bij KB vastgelegd en is gelijk aan 12,65% van het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) op 18 jaar. Een ontwerp-KB, goedgekeurd op de ministerraad van 3 juli 2015, trekt het maximale bedrag van de vermindering op van 183,97 euro tot 189,98 euro voor bedienden, en van 198,69 euro tot 205,18 euro voor arbeiders. Ook met ingang van 1 augustus 2015, al stelt de NAR zich wel vragen bij die datum van inwerkingtreding omdat die de gewone kwartaalaangifte doorkruist. Let wel, het wijzigings-KB is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De RSZ heeft in zijn instructies een tabel gepubliceerd met de nieuwe bedragen, vanaf 1 augustus 2015 dus.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro)
≤ 1.546,87 > 1.546,87 en ≤ 2.413,00 > 2.413,00 189,98 189,98 -(0,2193 x (S -1.546,87)) 0

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro)
≤ 1.546,87 > 1.546,87 en ≤ 2.413,00 > 2.413,00 205,18 205,18 -(0,2369 x (S-1.546,87)) 0
(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector. (**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden a angegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Let op! Het gaat hier om de sociale werkbonus, opgenomen in de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus. Maar de nieuwe programmawet verhoogt ook de fiscale werkbonus op 1 augustus 2015. Die verhoging komt bovenop de verhoging van de sociale werkbonus want de fiscale werkbonus is een percentage van de toegekende sociale werkbonus.

Concreet: de fiscale werkbonus – dat is het belastingkrediet vermeld in artikel 289ter/1, WIB 92 - wordt verhoogd van 14,4% naar 17,81% (en het maximumbedrag wordt opgetrokken tot 235 euro) van de (verhoogde) sociale werkbonus voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

De verhoging van de werkbonus zal vanaf 1 augustus 2015 ook worden doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Bovendien wordt de verhoging van de sociale en fiscale werkbonus gecumuleerd met de verhogingen van de fiscale werkbonus die gelden vanaf 1 januari 2016 en 1 januari 2019.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015. (art. 33-34)
Zie ook Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.949 van 14 juli 2015, “Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voorontwerp van programmawet”.

Steven Bellemans

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  293