Sociale kredietgevers kunnen ook bij wanbetaling nog consumentenkrediet geven

In principe mag een kredietgever geen consumentenkrediet meer toestaan wanneer de consument in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren geregistreerd staat met een achterschallige schuld van meer dan 1.000 euro in het kader van een niet afgelost consumentenkrediet. Maar op die strikte regel komt nu een uitzondering voor sociale kredietgevers. Zij mogen aan die groep van mensen toch nog een consumentenkrediet toestaan. Op voorwaarde dat de kredietnemer in een collectieve schuldenregeling zit. De sociale kredietgevers mogen het krediet wel alleen maar geven als de rechter die de collectieve schuldenregeling heeft toegestaan daarmee instemt.

Let op. Alleen erkende sociale kredietgevers kunnen een dergelijk krediet toestaan. Niet de andere kredietverstrekkers. Sociale kredietgevers zijn kredietgevers die aan een beperkt publiek krediet geven tegen een lagere dan de gebruikelijke rentevoet of tegen gunstiger voorwaarden dan de marktgebruikelijke.

Het nieuwe KB van 19 maart 2017 treedt in werking op 3 april 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 19 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht, BS 24 maart 2017
Zie ook:WER (art. VII.77)Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/7)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht

Afkondigingsdatum : 19/03/2017
Publicatiedatum : 24/03/2017

Gepubliceerd op 30-03-2017

  150