Sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen sneller geld bij grondige energierenovatie

Sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) hadden al recht op basispremies en verhoogde premies voor de renovatie van verouderde verwarmingssystemen en verouderde beglazing, en voor de installatie van zonneboilers en warmtepompen. Maar die subsidies werden pas uitbetaald ná de voltooiing van de werken. Vanaf nu krijgen de maatschappijen bij een grondige energierenovatie al 80% uitbetaald zodra zij kunnen bewijzen dat de werken gestart zijn.

En als de renovatie betrekking had op 15 wooneenheden in eenzelfde gebouw moest er eerst een installatiestudie uitgevoerd worden. Maar die verplichting wordt geschrapt.

Ook voor de vervanging van het glas

Tot nu hadden de shm’s alleen recht op een basispremie bij een volledige vervanging van de ramen-met-glas door hoogrendementsraam- en -glassystemen. Vanaf nu wordt er ook een premie toegekend voor de vervanging van het glas op zich door hoogrendementsglas. Het hoeft niet noodzakelijk om de vervanging van ‘enkel glas’ te gaan. Ook de vervanging van dubbel glas van de eerste generatie komt in aanmerking voor financiële steun.

De subsidie bedroeg al 100 euro/m² voor de vervanging van de ramen-met-glas door een hoogrendementssysteem, en bedraagt vanaf nu 25 euro/m² voor de loutere vervanging van het glas door hoogrendementsglas. De premie voor het glas kan niet gecumuleerd worden met de premie voor de vervanging van de ramen met glas.

Hogere premies bij grondige renovatie

Bij een grondige renovatie hebben de shm’s recht op een hogere premie uit het Vlaams Klimaatfonds. Ook als het gaat om wooneenheden met individuele verwarmingsinstallaties. Tot nu werden die verhoogde premies alleen toegekend voor wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen voor thermisch comfort. De Vlaamse regering hoopt zo de sociale huurder te responsabiliseren. “Hoe individueler een energieafrekening kan gebeuren, des te beter”, meent minister van Wonen, Liesbeth Homans. “Op die manier wordt zuinig energiegebruik ook beloond”.

De verhoogde premie was al vastgelegd op 130 euro/m² bij de vervanging van de volledige ramen, en wordt nu vastgelegd op 33 euro/m² wanneer alleen het glas vervangen wordt.

Bovendien wordt er nu ook een premie van 150 euro/kW geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen toegekend bij de vervanging van de elektrische verwarming. Dat forfait wordt wel verminderd met de premie van de netbeheerder.

Een grondige renovatie is een renovatie waarbij verschillende energierenovatiemaatregelen tegelijkertijd worden toegepast. Of, als de energetische renovatie in verschillende fazen wordt uitgevoerd, als er maximaal 12 maanden liggen tussen de opeenvolgende fazen.

Als het geld uit het Vlaams Klimaatfonds op is, mag de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het resterende bedrag van haar eenmalige subsidie van 28,5 miljoen euro aanwenden voor het uitbetalen van de verhoogde premies. Zij moet daarbij wel rekening houden met de eerder ingestelde verdeelsleutel per provincie. Dat is: het grootste gedeelte van het geld moet gaan naar de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, waar de nood aan renovatie van het sociaal woonpatrimonium het grootst is. Zo heeft de provincie Antwerpen recht op 28,3% van de subsidiepot, Oost-Vlaanderen heeft recht op 27%, en West-Vlaanderen, op 23,9%. Limburg en Vlaams-Brabant hebben elk slechts recht op 10,9% (Limburg) of 9,9% (Vlaams-Brabant) van het budget.

Geen installatiestudie meer nodig

Tot nu moest er een installatiestudie uitgevoerd worden wanneer “er 15 of meer wooneenheden in een aaneengesloten gebouw” betrokken waren bij het globale project waarvoor er subsidies werden aangevraagd. Tijdens die studie werd er nagegaan wat de meest optimale formule was: een opwaardering van de bestaande installaties of een plaatsing van nieuwe installaties, al dan niet in combinatie met bestaande onderdelen. De Vlaamse regering schrapt die verplichting: een installatiestudie laten uitvoeren mág nog altijd, maar móet niet meer.

Sneller uitbetaald

Minister van Wonen, Liesbeth Homans, maakt zich sterk dat de eerste schijf van 80% al uitbetaald wordt zodra er een bewijs van bestelling of van de start van de werken wordt voorgelegd. Die versoepeling geldt echter alléén voor werken die recht geven op de verhoogde premies uit het Vlaams Klimaatfonds.

De basispremies mogen nog altijd maar aangevraagd worden ná de voltooiing van de werken, en zullen dus ook maar ná de voltooiing van de werken uitbetaald worden.

Controle op overcompensatie

De VMSW krijgt tot slot de opdracht om op geregelde tijdstippen, en zeker om de 3 jaar, controles uit te voeren op mogelijke overcompensatie. Bijvoorbeeld door het niet-aangeven van de financiële steun van de netbeheerder.

Deze bepaling treedt trouwens retroactief in werking op 1 november 2011, toen het nieuwe subsidieregime voor de energetische renovatie van de sociale woningen van kracht werd.

Vanaf 13 oktober

Op één uitzondering na, treden alle bepalingen van het besluit tot wijziging van het energierenovatiepremieregime bij publicatie onmiddellijk in werking. Dat is op 13 oktober 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, BS 13 oktober 2015.
Zie ook:
  • Ministerieel besluit van 2 mei 2012 tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, BS 6 juni 2012 (opgeheven MB).
  • “Sociale huisvesting: minister Homans zet volop in op energierenovaties”, Persberichten Liesbeth Homans, 25 september 2015.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte

Afkondigingsdatum : 02/10/2015
Publicatiedatum : 13/10/2015

Gepubliceerd op 14-10-2015

  127