Sociale begeleidingsmaatregelen in kader van optimalisatie federale politie

De federale politie kreeg op 1 oktober 2014 een nieuwe structuur. Die ‘organieke tabel 3 of OT3’ wordt stap voor stap geïmplementeerd. Met een pak organisatorische, maar ook praktische gevolgen voor het personeel. Voor veel van hen wijzigt hun ‘gewone plaats van het werk’, anderen worden aangewezen voor een andere betrekking bij herplaatsing of mobiliteit. Om deze mensen te begeleiden en extra te ondersteunen werden een aantal sociale begeleidingsmaatregelen uitgewerkt. Courante zaken zoals telewerk, werken in een satellietkantoor en glijdende uurroosters. Maar ook uitzonderlijke en tijdelijke schikkingen waarvoor een reglementaire basis moet worden gecreëerd. Dat brengt ons bij het zogenaamde ‘KB Sociale Begeleidingsmaatregelen’…

3 maatregelen

Dit besluit geeft vorm aan 3 uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen op gebied van arbeidstijdorganisatie, mobiliteit en transport. Een aantal elementen is alleen van toepassing op het personeel dat direct betrokken is bij de structuurwijzigingen, andere maatregelen gelden voor alle leden van de federale politie.

Arbeidstijdorganisatie

Al het personeel van de federale politie krijgt de mogelijkheid om zijn jaarlijks vakantieverlof in uren op te nemen. Die regel is van toepassing op de 32 dagen jaarlijkse vakantieverlof, de dagen jaarlijks vakantieverlof voor oudere werknemers, de 2 reglementaire feestdagen van de commissaris-generaal en de vervangende verlofdagen ter compensatie van de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag of de brugdagen waarop het personeelslid bevolen wordt om te werken.

Maar er gelden wel strikte voorwaarden.

De maatregel is in eerste instantie beperkt tot een periode van 2 jaar. Die vangt aan

  • op de datum waarop de overbrenging van de gewone plaats van het werk effectief wordt uitgevoerd indien het personeelslid het voorwerp uitmaakt van een overbrenging van een overbrenging van de gewone plaats van het werk in de 2 jaren die volgen op de inwerkingtreding van het KB van 27 oktober 2015 met de personeelsformatie van de federale politie binnen OT3. Concreet betekent dit ‘tussen 26 oktober 2015 en 26 oktober 2017’;
  • op de datum van inwerkingtreding van het ‘KB Sociale Begeleidingsmaatregelen’ voor het andere personeel van de federale politie. Dat is 15 januari 2017.

De periode van 2 jaar kan evenwel – in onderling akkoord tussen het betrokken personeelslid en de overheid die bevoegd is voor de toekenning van het jaarlijks vakantieverlof - verlengd worden.

Kilometervergoeding

De personeelsleden van de federale politie die veranderen van gewone plaats van het werk in het kader van de optimalisering en die daardoor een langer traject moeten afleggen om op hun nieuwe werkplaats te geraken, krijgen een kilometervergoeding (bedrag art. XI.IV.106 RPPol; 0,3468 euro van 1/07/2014 – 30/06/2015 en 0,3412 van 1/07/2015-30/06/2016).

Maar alleen

  • wanneer ze van werkplaats veranderen in de 4 jaar volgend op de inwerkingtreding van het KB van 23 augustus 2014 betreffende de organisatie en bevoegdheden van de federale politie. Dus na 1 oktober 2014 en voor 1 oktober 2018;
  • wanneer ze niet kiezen voor een tussenkomst in de vervoerskosten van de werkgever;
  • wanneer het enkel traject tussen de woon-of verblijfsplaats en de nieuwe werkplaats meer dan 20km langer is dan het oude traject.

Bovendien is de kilometervergoeding slechts verschuldigd

  • gedurende een periode die aanvangt op de datum waarop de overbrenging van de gewone plaats van het werk effectief wordt uitgevoerd en die ten laatste eindigt na het verstrijken van een termijn van een jaar en ten vroegste op het moment dat het personeelslid mobiliteit maakt indien deze plaatsvindt voor het verstrijken van deze termijn van een jaar;
  • voor het gedeelte van afgelegde traject tussen de woon- of verblijfsplaats en de nieuwe werkplaats dat meer dan 20km langer is dan het oude traject.

Mobiliteit

De personeelsleden van de federale politie mogen, in het kader van de specifieke mobiliteit ‘IN’ georganiseerd in het raam van de optimalisatie, postuleren voor maximum 5 betrekkingen in plaats van maximum 3 zoals bij de klassieke mobiliteit.

15 januari 2017

Het KB Sociale Begeleidingsmaatregelen van 25 december 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 15 januari 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 25 december 2016 houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie, BS 5 januari 2017.
Zie ook Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, BS 31 maart 2014. Koninklijk besluit van 27 oktober 2015 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie, BS 30 oktober 2015. Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, BS 3 september 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 05/01/2017

Gepubliceerd op 05-01-2017

  212