Sneller reageren op vacatures rechterlijke orde (art. 84 Potpourri III-wet)

De wetgever neemt maatregelen om vacatures binnen de magistratuur sneller in te vullen.

Sneller solliciteren

Kandidaten moeten voortaan sneller reageren op een vacature. Na de bekendmaking van de vacature in het Staatsblad hebben geïnteresseerden nog maar 20 dagen de tijd om zich kandidaat te stellen. Tot nu was dat een maand. De inkorting van de termijn met tien dagen geldt niet alleen voor een benoeming in de rechterlijke orde maar ook voor een aanwijzing tot korpschef, tot rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, tot verbindingsmagistraat in jeugdzaken, tot bijstandsmagistraat, tot federaal magistraat of tot substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken. De 20-dagenregel geldt bovendien ook voor het gerechtpersoneel.

Niet noodzakelijk met aangetekende brief

Voortaan zal in elke oproep staan hoe kandidaten kunnen solliciteren. Tot nu was voor de magistratuur altijd een aangetekende brief nodig. Voor gerechtspersoneel kon – als dat zo voorzien was in de oproep – ook op een andere manier gesolliciteerd worden. Bijvoorbeeld per gewone brief of elektronisch. Voortaan moet er dus steeds gekeken worden naar wat in de oproep staat.

Stavingsstukken

Elke kandidatuur voor een benoeming of een aanwijzing moet in principe vergezeld zijn van stukken die de studies en de beroepservaring bewijzen. Voortaan wordt die regel beperkt tot de eerste kandidaatstelling. Bij volgende kandidaatstellingen hoeven die documenten niet, aangezien de FOD Justitie ze toch al ter beschikking heeft. De FOD Justitie kan dan teruggrijpen naar de eerder bezorgde documenten. Ook als de FOD de documenten al heeft omdat de kandidaat al lid of personeelslid is van de rechterlijke orde hoeven ze niet opnieuw ingediend worden.

Uiteraard kan een kandidaat wel zijn gegevens updaten als dat nodig mocht zijn. Bijvoorbeeld als hij voor een nieuwe vacature meer beroepservaring moet bewijzen dan de documenten die in het bezit zijn van de FOD aantonen.

Niet meer in tweevoud

De stukken die de studies en beroepservaring bewijzen en het CV moeten niet langer in tweevoud bezorgd worden. Dat is ook niet meer verplicht voor het door de korpschef in te dienen beleidsplan. Bovendien moet dat beleidsplan niet meer per aangetekende brief maar wel elektronisch bezorgd worden.

Inwerkingtreding

Artikel 84 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 84 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 287sexies)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 23-06-2016

  101