Sneller naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen (art. 147 en 183 DB Omgeving)

Een beslissing over een omgevingsvergunning die in laatste administratieve aanleg werd genomen of over een aktename van melding kan aangevochten worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Het beroep bij de Raad moet volgens het Omgevingsvergunningsdecreet ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen. Maar het Diversebepalingendecreet Omgeving kort die termijn in.

De termijn om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning bedraagt momenteel 45 dagen.

Het is volgens de decreetgever nooit de bedoeling geweest om die termijn met 15 dagen te verlengen. En dus brengt de decreetgever de termijn om in beroep te gaan bij de RvVb tegen een beslissing over een omgevingsvergunning, ook van 60 dagen, op 45 dagen.

De termijn van 45 dagen gaat in vanaf de dag na de datum van betekening, voor de personen en instanties aan wie de omgevingsvergunningsbeslissing werd betekend, en vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking van de vergunningsbeslissing, voor de andere betrokkenen.

In werking op:

  • Samen met de omgevingsvergunning.
  • Letterlijk: “ (Deze artikels) treden in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 147 en 183 DB Omgeving).
Zie ook: Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 (art. 105 OVD).

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 13-01-2016

  123