Slachtoffers van terreurdaden opgenomen in taakomschrijving FOD Sociale Zekerheid

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De opdrachtomschrijving van de FOD Sociale Zekerheid wordt met ingang van 1 januari 2018 aangepast. Dat is nodig omdat bepaalde opdrachten werden overgedragen van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst en het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Daarom wordt het KB van 23 mei 2001 tot oprichting van de FOD Sociale Zekerheid aangepast. In die tekst lezen we voortaan dat de FOD Sociale Zekerheid instaat voor ‘de ondersteuning en coördinatie van het beleid inzake de oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van terreurdaden indien het niet enkel het kader van de pensioenen, uitkeringen en renten betreft’. Tot nu was er geen sprake van slachtoffers van terreurdaden.
Uit een bijhorend advies van de Raad van State blijkt dat het om een louter intern-bestuurlijk voorschrift gaat, dat niet van reglementaire aard is en dat niet onder de adviesbevoegdheid van de afdeling wetgeving van de Raad van State valt. De Raad van State was dan ook onbevoegd om advies te geven over de ontworpen bepalingen, zo blijkt uit het advies.
Bron: Koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, BS 13 februari 2018
Steven Bellemans
  245