Single permit: regelgeving staat op punt en is klaar voor gebruik

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk

De ‘single permit’ is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. De Europese ‘single permit’-richtlijn (Richtlijn 2011/98) voorziet hier in één enkele aanvraagprocedure voor de gecombineerde vergunning voor werk en verblijf van niet-EU-onderdanen.

De omzetting van die tekst is complex omdat de bevoegdheden op dit vlak versnipperd zijn. Om een en ander te coördineren, werd op 2 februari 2018 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
Dit procedureel akkoord regelt de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de regionale departementen. Het gaat over het territoriaal aanknopingspunt, de wederzijdse erkenningen, de controle … , en over de gecombineerde aanvraagprocedure die wordt bekrachtigd. De gecombineerde titel wordt afgeleverd via één administratieve handeling.

Daarbij aansluitend werd heel wat regelgeving op federaal en regionaal niveau aangepast om de invoering van de ‘single permit’ (periodes langer dan 90 dagen) in België mogelijk te maken. Het gaat dan om wetgeving die het verblijf regelt en regelgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De laatste teksten zijn eind vorig jaar verschenen.

Sluitstuk

1/ Een wet van 22 juli 2018 die de principes van het samenwerkingsakkoord verankert in de Vreemdelingenwet. De wet behandelt de verblijfsaspecten van de procedure voor de gecombineerde vergunning (zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord).
Namelijk: de retributie bij de aanvraag, de toepassing van de procedure, de documenten ter staving van een eerste aanvraag of een aanvraag tot verlenging, de voorwaarden waaraan die aanvragen moeten voldoen …

2/ Een KB van 12 november 2018 dat, daarbij aansluitend, de praktische modaliteiten inschrijft in het uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet. Denk bijvoorbeeld aan de regels voor de indiening van de visumaanvraag, wanneer de betrokkene na zijn aanvraag een positieve beslissing ontvangt. Of de vermeldingen over de toegang tot de arbeidsmarkt die moeten worden aangebracht op de verblijfsdocumenten en de verblijfstitels. Bij het KB zitten in bijlage ook heel wat documenten (aankomstverklaring, melding van aanwezigheid, attest van immatriculatie …).

3/ Een wet van 12 november 2018 die op federaal niveau zorgt voor de instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Deze instemmingswet is samen met de laatste aanpassingen van de Vreemdelingenwet en het bijhorende KB verschenen op 24 december 2018, samen met de tekst van het samenwerkingsakkoord.
Het samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedgekeurde akte uitgaande van de partijen. Dat is dus op 24 december 2018. Ook de wet van 22 juli 2018 treedt op dat moment in werking. Het KB van 12 november 2018 is in werking getreden op 3 januari 2019.

Tot slot moeten we nog verwijzen naar een Vlaams besluit van 7 december 2018 dat ook in die eindfase gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Belangrijk is hier dat Vlaanderen op het vlak van economische migratie (in uitvoering van de wet van 30 april 1999) verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het invoeren van een gecombineerde aanvraagprocedure en de aflevering van een ‘single permit’. De andere regionale niveaus hebben dat voorlopig niet gedaan.
Met ingang van 1 januari 2019 worden sommige voorwaarden en mogelijkheden om niet-EU-onderdanen in Vlaanderen te laten werken, aangepast. De hooggeschoolden blijven de belangrijkste categorie met een gunstige regeling om een single permit te bekomen (gekoppeld aan loongrenzen). Bedoeling is om gemakkelijker toptalent aan te trekken.

Bron: - Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 24 december 2018
Bron: - Wet van 12 november 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake detoelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 24 december 2018
Bron: - Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 24 december 2018
Bron: - Koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk, BS 24 december 2018
Bron: - Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 21 december 2018
Steven Bellemans
  208