Selectiecriteria voor Directeur Analyse bij de Staatsveiligheid

De functie van ‘directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat’ wordt een mandaatfunctie. Net als die van de 4 andere leden van het directiecomité. Uit het KB van 10 juli 2016 blijkt overigens dat de job volledig geënt wordt op die van de huidige stafdirecteur.

Directiecomité met 5

In 2014 werd het directiecomité van de Staatsveiligheid versterkt met een stafdirecteur. Het comité bestaat sindsdien uit de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeur van de analyse, de directeur van de operaties, en de stafdirecteur. 4 van de 5 leden bekleden een mandaatfunctie; zij worden dus voor een beperkte termijn benoemd. Nu wordt ook de laatste functie – die van de directeur van de analyse – omgeturnd tot een mandaatfunctie.

Het huidige KB legt de selectieprocedure vast, de aanstelling, en de uitoefening en stopzetting van de functie. Maar eerst maakt het KB de stafdirecteur tot hoofd van de ‘stafdirectie’.

Stafdirectie

Het huidige KB op het bestuur van de Staatsveiligheid zegt dat er binnen de Staatsveiligheid een stafdienst bestaat, die alle administratieve diensten, het personeel, de organisatie, en het juridisch en financieel beheer omvat. De stafdienst wordt geleid door de stafdirecteur, die onder het functionele gezag staat van de administrateur-generaal.

Maar volgens de Raad van State moet een directeur de leiding hebben over een directie, en een diensthoofd over een dienst, en dus wordt de stafdienst omgedoopt tot een stafdirectie. Aan de opdracht van de dienst of directie verandert er niets.

Directie van de analyse

Naast de stafdirectie wordt er een tweede pijler opgericht: de directie van de analyse. Die bestaat uit alle diensten die strategische en operationele analyses opstellen zoals bepaald in het vierjaarlijkse strategische plan voor de Staatsveiligheid. De nieuwe directie wordt geleid door de directeur van de analyse, die eveneens onder het functionele gezag staat van de administrateur-generaal.

Directeur van de analyse

De aanstellingsvoorwaarden van de directeur van de analyse zijn vanaf nu identiek aan die van de stafdirecteur. Hij moet dus een federaal statutair ambtenaar van niveau A zijn, in dienstactiviteit, met minstens 10 jaar ervaring binnen de federale overheidsdiensten, en moet houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’. De oproep tot kandidaatstelling wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Net als de stafdirecteur treedt de directeur van de analyse aan voor een termijn van 5 jaar. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Op dat punt verschillen de mandaten van de stafdirecteur en van de directeur van de analyse, van die van de andere leden van het directiecomité, van wie het mandaat maar één keer verlengd kan worden.

En net als zijn collega van de stafdirectie wordt de directeur van de analyse elk jaar geëvalueerd, valt hij in weddenschaal A5, en kan hij zijn mandaat niet combineren met een politiek mandaat of met een mandaat bij het Comité P of Comité I.

In werking:

  • 22 augustus 2016.

Bron:Koninklijk Besluit van 10 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, BS 12 augustus 2016.
Zie ook:
  • [Huidig] Organogram [van de Staatsveiligheid], FOD Justitie.

Carine Govaert

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

Afkondigingsdatum : 10/07/2016
Publicatiedatum : 12/08/2016

Gepubliceerd op 18-08-2016

  211