Schepen in risicozones kunnen blijven samenwerken met privébewakers

Sinds 2013 kunnen rederijen en scheepsexploitanten beveiligingsondernemingen inschakelen om de opvarenden in bepaalde risicozones te beschermen tegen piraterij. In principe was dit een tijdelijke maatregel, maar daar stapt men van af. Private veiligheidsagenten mogen dus hun beschermingstaken op zee permanent verder zetten. De bevoegde ministers zullen dit soort beveiliging wel om de vijf jaar evalueren.

Tweede publicatie

Het Belgisch Staatsblad publiceert voor een tweede keer deze wijzigingswet. Een eerste publicatie dateert al van 10 augustus. Maar volgens een erratum van twee dagen later moest die publicatie als ‘onbestaande’ worden beschouwd. De wet zou op een later moment gepubliceerd worden. En nu is het zover. Meteen blijkt ook waarom de eerste publicatie niet correct was. De Koning heeft de wet niet bekrachtigd en afgekondigd op 16 juli 2015 – zoals in de eerste publicatie was vermeld – maar pas op 10 augustus 2015. 16 juli was de datum waarop de voltallige Kamer de wet heeft aangenomen. Enig verschilpunt met de eerste publicatie is dan ook de datum van de wet. Die is 10 augustus 2015, en niet 16 juli 2015.

Maritieme veiligheidsondernemingen

In bepaalde zeegebieden is het risico op piraterij vrij groot. Daarom is in 2013 beslist dat schepen maritieme veiligheidsondernemingen aan boord mogen hebben. Bedoeling is dat zij toezicht uitoefenen en bescherming en veiligheid bieden aan de opvarenden.

Alleen veiligheidsondernemingen die daar specifiek voor vergund zijn, mogen op zee aanwezig zijn. En enkel in risicozones. Op dit moment zijn dat de Golf van Suez, de Rode Zee, de Golf van Aden en de Arabische zee.

Geen tijdelijke maatregel meer

In principe was die aanwezigheid van vergunde maritieme veiligheidsondernemingen enkel mogelijk tot eind 2014. Maar een KB van eind 2014 heeft die maatregel verlengd tot eind 2016. Een KB dat in principe binnen zes maanden na zijn inwerkingtreding bij wet moest bekrachtigd zijn. Wat niet is gebeurd.

Het werken met verlengingsbesluiten die dan achteraf nog bij wet moeten bekrachtigd worden is een gecompliceerd systeem dat bovendien weinig rechtszekerheid biedt. Noch voor de rederijen, noch voor de veiligheidsondernemingen.

Daarom beslist de wetgever nu om komaf te maken met het systeem van verlengingen. Voortaan kunnen de veiligheidsondernemingen permanent de opvarenden van Belgische schepen beschermen tegen piraterij.

De beschermingsregels zullen wel geëvalueerd worden. De bevoegde ministers, die voor Binnenlandse Zaken en die voor het Maritiem Vervoer, brengen over de toepassing van de regels om de vijf jaar verslag uit aan de ministerraad.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 28 juni 2015.

Bron:Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 10 september 2015

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 10/09/2015

Gepubliceerd op 10-09-2015

  110