Schenk- en erfbelasting: Turtelboom interpreteert regelgeving over overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen

Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, interpreteert in haar omzendbrief VLABEL 2015/2 van 15 december 2015 de regelgeving over de vrijstelling van schenkbelasting en het verminderd tarief van erfbelasting bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, die van toepassing is in het Vlaams Gewest.

Sinds 1 januari 2012…

De schenking van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen in Vlaanderen is sinds 1 januari 2012 volledig vrij van registratierechten (schenkbelasting), mits een aantal voorwaarden worden vervuld (voormalig art. 140bis e.v., Vl. W.Reg.; ingevoegd bij art. 73-75 en 87, decreet van 23 december 2011). De Vlaamse Regering wil hiermee de bedrijfsleiders stimuleren om al bij leven aan hun opvolging te denken.

Op 1 januari 2012 verdween in Vlaanderen ook de vrijstelling van successierechten (erfbelasting) bij vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen. Maar er blijft nog een gunsttarief van 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden, en 7% voor een verkrijging tussen alle andere personen (voormalig art. 60/1 e.v., Vl. W.Succ., ingevoegd bij art. 76-84 en 87, decreet van 23 december 2011).

Het decreet van 19 december 2013 integreerde deze regelgeving in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.4.2.2 t.e.m. art. 2.7.4.2.4 en art. 2.8.6.0.3 t.e.m. art. 2.8.6.0.7, art. 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 14°, b), art. 3.12.3.0.1, § 1, 3° en 4° en art. 3.13.1.2.3)

Komen aan bod…

Minister Turtelboom bespreekt in haar omzendbrief VLABEL 2015/2:

 • de voorwaarden tot het bekomen van een vrijstelling of van het verminderd tarief:
  • de familiale onderneming:
   persoonlijke exploitatie;
   activa moeten beroepsmatig geïnvesteerd zijn;
   geen onroerende goederen hoofdzakelijk voor bewoning aangewend of bestemd;
  • de familiale vennootschap:
   participatievoorwaarde;
   handelsactiviteitvoorwaarde;
   geen vennootschap zonder reële economische activiteit;
 • holdingstructuren:
  • toepassingsvoorwaarde: holding als familiale vennootschap;
  • waardering: vrijstelling/verlaagd tarief beperkt tot waarden van de aandelen van de holding in de exploitatievennootschappen met werkelijke leiding binnen EER;
 • voorafgaand (indicatief) attest;
 • reorganisaties binnen een periode van 3 jaar voor de schenking of het overlijden of binnen de periode van 3 jaar na de schenking of het overlijden;
 • voorwaarden tot behoud van de vrijstelling of het verminderd tarief:
  • familiale ondernemingen:
   behoud van de activiteit;
   onroerende goederen worden niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd;
  • familiale vennootschappen:
   de vennootschap blijft een familiale vennootschap en behoudt een reële economische activiteit;
   behoud van de activiteit en neerlegging van de jaarrekening;
   behoud van kapitaal;
   behoud van zetel van werkelijke leiding binnen de EER;
 • schenking onder opschortende voorwaarde;
 • vormvoorwaarden voor een schenking:
  • authentieke schenking;
  • verplichte verklaringen in de akte;
  • verplichtingen na registratie van de authentieke akte;
 • verdachte periode (verlenging).

Voorbeelden

Turtelboom illustreert bovenstaande onderwerpen met heel wat voorbeelden.

De omzendbrief VLABEL 2015/2 is gericht aan de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Hij vervangt omzendbrief FB 2012/1 van 20 juli 2012.

Bron:Omzendbrief VLABEL 2015/2 van 15 december 2015, BS 31 december 2015.
Zie ook: – Decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 januari 2015. – Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.7.4.2.2 t.e.m. art. 2.7.4.2.4 en art. 2.8.6.0.3 t.e.m. art. 2.8.6.0.7, art. 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 14°, b), art. 3.12.3.0.1, § 1, 3° en 4° en art. 3.13.1.2.3) – Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 - Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van 23 december 2011, BS 23 augustus 2012. – Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, BS 30 december 2011 (art. 73-84 en 87).

Christine Van Geel

Omzendbrief 2015/2 VLABEL

Afkondigingsdatum : 31/12/2015
Publicatiedatum : 31/12/2015

Gepubliceerd op 07-01-2016

  124