Schadevergoedingsregeling voor arbeidsongevallen in overheidssector geldt ook voor Vlaamse bestuursrechtscolleges

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet voor het overheidspersoneel werd recent uitgebreid tot de personeelsleden van de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Dat zijn het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Die uitbreiding van het toepassingsgebied is er gekomen dankzij een wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken. En met ingang van 1 november 2014. In verband met die terugwerkende kracht heeft de Raad van State gewaarschuwd voor de doorkruising van hangende procedures, maar dat is op dit moment niet het geval. De aanvulling is het resultaat van een uitdrukkelijk verzoek van de Vlaamse overheid.

Logischerwijs wordt die uitbreiding nu ook doorgevoerd in het KB op de arbeidsongevallen voor het personeel van de overheidssector, namelijk: ‘De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt, wat betreft de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, toepasselijk verklaard op de leden van het vastbenoemd, het stagedoend, het tijdelijk personeel en het hulppersoneel en op de personeelsleden die bij een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen, die behoren tot de Vlaamse bestuursrechtscolleges.’

De aanvulling treedt retroactief in werking op 1 november 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 25 februari 2017 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 maart 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector

Afkondigingsdatum : 25/02/2017
Publicatiedatum : 10/03/2017

Gepubliceerd op 16-03-2017

  111