Sanctiecommissie FSMA mag tijdelijk tuchtmaatregelen nemen tegen bedrijfsrevisoren die jaarrekening ‘organisaties van openbaar belang’ controleren (ar

Sinds 17 juni 2016 is de Sanctiecommissie van de FSMA bevoegd om tuchtmaatregelen te nemen tegen bedrijfsrevisoren die de jaarrekeningen van één of meer organisaties van openbaar belang controleren in de zin van Verordening (EU) nr. 537/2014. En dit tot de dag dat de wet tot omzetting van Richtlijn 2014/56/EU in Belgisch recht in werking treedt.

Ingrijpende audithervorming in 2014

Europa publiceerde op 27 mei 2014 de regelgeving voor een ingrijpende audithervorming. Die bestond uit richtlijn 2014/56/EU die de auditrichtlijn aanpast, en uit verordening (EU) nr. 537/2014 met specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (OOB’s).

De hervorming kwam er omdat de financiële crisis heel wat zwakke plekken in de wettelijke controle van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen had blootgelegd, vooral in de banksector en bij de beursgenoteerde ondernemingen.

Richtlijn 2014/56/EU trad in werking op 16 juni 2014. De lidstaten kregen tot 17 juni 2016 de tijd om deze richtlijn om te zetten in hun nationaal recht.

Ook verordening (EU) nr. 537/2014 trad in werking op 16 juni 2014. Ze is grotendeels van toepassing sinds 17 juni 2016.

Tuchtcommissie

In afwachting van en tot de inwerkingtreding van de wet die Richtlijn 2014/56/EU omzet, delegeert de ‘wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake economie’, met ingang van 17 juni 2016, aan de Tuchtcommissie (art. 58, wet van 22 juli 1953), de bevoegdheid om tuchtmaatregelen te nemen tegen de bedrijfsrevisoren die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van één of meer OOB’s.

De Tuchtcommissie voert die taken uit op de wijze en volgens de modaliteiten zoals bepaald in onderafdelingen 1, 3 en 4, van afdeling 3 van Hoofdstuk VIII van de wet van 22 juli 1953.

Beroep tegen beslissingen Tuchtcommissie

Vanaf 17 juni 2016 en tot de datum van inwerkingtreding van de wet tot omzetting van Richtlijn 2014/56/EU in Belgisch recht, wordt het beroep tegen de beslissingen die de Tuchtcommissie op basis van bovenstaande delegatie neemt, ingesteld bij de Commissie van Beroep (art. 63, wet van 22 juli 1953).

Hoofdstuk VIII, afdeling 3, onderafdelingen 2, 3 en 4 van de wet van 22 juli 1953 zijn van toepassing op die beroepsprocedures.

Bron:Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 6 juli 2016 (art. 89)
Zie ook: – Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, Pb.L. 27 mei 2014, afl. 158, p. 196. – Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie, Pb.L. 27 mei 2014, afl. 158, p. 77. – Rectificatie van Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie, Pb.L. 11 juni 2014, afl. 170, p. 66. – Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad, Pb.L. 9 juni 2006, afl. 157 (auditrichtlijn) – Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, BS 24 mei 2007 (art. 58 en art. 63; onderafdelingen 1, 2, 3 en 4, van afdeling 3 van Hoofdstuk VIII)

Christine Van Geel

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

Afkondigingsdatum : 29/06/2016
Publicatiedatum : 06/07/2016

Gepubliceerd op 19-07-2016

  78