Samenwerkingsakkoorden stroomlijnen overdracht kinderbijslag

De bevoegdheid voor de kinderbijslag werd op 1 juli 2014 overgedragen aan de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, aan het Waalse Gewest en aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Sindsdien beheert het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) het kinderbijslagsysteem voor rekening van de deelentiteiten.

De entiteiten hebben tot 31 december 2019 de tijd om zelf het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over te nemen. Tot dan moeten de essentiële wijzigingen van de regels door de entiteiten gezamenlijk worden aangebracht in een samenwerkingsakkoord.

Samenwerkingsakkoorden

De Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap hebben 2 samenwerkingsakkoorden afgesloten.

Bedoeling van het eerste akkoord van 14 juli 2016 is om:

 • aanknopingsfactoren vast te leggen voor het persoonlijk toepassingsgebied van de gezinsbijslagregelingen van de deelentiteiten;
 • de bepalingen over de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslag wettelijk te verankeren;
 • te voorzien in de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen.

Een tweede samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 behandelt de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen.

Aanknopingsfactoren

Het eerste samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 somt een reeks ‘aanknopingsfactoren’ op:

 • de wettelijke woonplaats van het kind;
 • de verblijfplaats van het kind;
 • de lokalisatie van de vestigingseenheid of de exploitatiezetel van de huidige werkgever, of van de laatste werkgever van de rechthebbende;
 • de wettelijke woonplaats (of laatste wettelijke woonplaats) van de rechthebbende;
 • de lokalisatie van het betaalkantoor (via het Kadaster van de kinderbijslag) van het bevoegde kinderbijslagfonds (wanneer geen enkel gegeven beschikbaar is).

Budgettering en verrekening

1/ Voor de periodes vanaf 1 januari 2015 bepaalt de bevoegdheid van een deelentiteit de financiële tenlasteneming van de gezinsbijslag die de federale instellingen voor rekening van die entiteit uitbetaalden. Bij de vervroegde uitbetaling van het kraamgeld bepaalt de wettelijke woonplaats van de bijslagtrekkende in een deelentiteit de financiële tenlasteneming, wanneer het kind bij de uitbetaling nog geen wettelijke woonplaats heeft in een deelentiteit.

2/ De positieve (verschuldigde bijslag) of negatieve (onverschuldigde bijslag) regularisaties met betrekking tot periodes vóór 1 januari 2015 worden, op basis van de toestand op 31 december 2014, aangerekend aan de deelentiteit. Die entiteit wordt via de aanknopingsfactoren aangewezen. Of op basis van de lokalisatie van het betaalkantoor.

De betalingen en de terugvorderingen die de sociaalverzekeringsfondsen uitvoeren, worden aangerekend aan de deelentiteit die, op basis van de toestand op 30 juni 2014, wordt aangewezen met toepassing van volgende aanknopingsfactoren, in deze volgorde:

 • de wettelijke woonplaats van de bijslagtrekkende;
 • de verblijfplaats van de bijslagtrekkende;
 • de wettelijke woonplaats (of de laatste wettelijke woonplaats) van de rechthebbende;
 • de lokalisatie van het betaalkantoor.

De Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) bepaalt immers dat de verzekeringsfondsen bevoegd blijven voor de betaling en terugvordering van gezinsbijslag die betrekking heeft op een periode vóór 1 juli 2014.

Let op! Als door een gebeurtenis de bevoegdheid van een deelentiteit wijzigt, heeft die wijziging uitwerking op de eerste dag van de maand na die waarin de gebeurtenis plaatsvond.

En bij de invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen, voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED, worden die teksten effectief uitgevoerd op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de laatste decretale of reglementaire akte die betrekking heeft op die bepalingen.

Aan te brengen wijzigingen

Het tweede samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 bundelt een reeks aan te brengen wijzigingen aan de kinderbijslagregels. Komen aan bod:

1/ ‘Fiscale flux’. FAMIFED onderneemt stappen om samen met de FOD Financiën het doorsturen van gegevens over de socioprofessionele inkomsten van de sociaal verzekerde via een ‘fiscale flux’ te ontwikkelen. Voor wat betreft de inkomensgrensbedragen worden een paar tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Globaal genomen met ingang van 1 juli 2015.

2/ Huisarbeiders. Huisarbeiders zijn voortaan, voor de toekenning en de betaling van de gezinsbijslag, van rechtswege aan FAMIFED onderworpen. Met ingang van 1 oktober 2014.

3/ Oninvorderbare betalingen. Daartoe wordt de Algemene Kinderbijslagwet aangevuld met ingang van 1 januari 2015. FAMIFED legt in bepaalde gevallen bijvoorbeeld de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde gezinsbijslag aanrekenden ten laste van de deelentiteiten.

4/ Meemoeders. Het gaat hier om terminologische aanpassingen en verwijzingen naar de betreffende regelgeving. Globaal genomen met ingang van 1 januari 2015.

Inwerkingtreding

Het eerste samenwerkingsakkoord heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2014 na goedkeuring door de bevoegde wetgevers van de deelentiteiten. Dat zijn dus de wetgevers van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Maar dat samenwerkingsakkoord duurt ten laatste tot 31 december 2019. Dit akkoord is niet meer van toepassing op een deelentiteit vanaf het moment dat die zelf het administratief beheer en de betaling van de gezinsbijslag ten laste neemt.

Het tweede samenwerkingsakkoord heeft ook uitwerking na goedkeuring door de bevoegde wetgevers, ‘met ingang van de dag waarop de laatste goedkeuring in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt’. De door dit samenwerkingsakkoord gewijzigde uitvoeringsbepalingen kunnen door de regeringen van de bevoegde deelentiteiten gewijzigd worden, zo klinkt het.

Bron:— Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED, BS 20 oktober 2016 Bron:— Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen,

Steven Bellemans

Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

Afkondigingsdatum : 14/07/2016
Publicatiedatum : 20/10/2016

Gepubliceerd op 25-10-2016

  144