Salarishandicap assessoren strafuitvoeringsrechtbank bij nieuwe benoeming weggewerkt (art. 66 Potpourri IV)

Alle periodes waarin een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank dat ambt heeft uitgeoefend worden voortaan meegeteld voor de berekening van zijn geldelijke anciënniteit. Hierdoor verdwijnt de salarishandicap voor de assessor die opnieuw benoemd wordt.

Geldelijke anciënniteit

Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van een werkende assessor in de strafuitvoeringsrechtbank wordt de ervaring die wordt vereist als benoemingsvoorwaarde meegeteld. Dit voor ten hoogste zes jaar.

Onbeperkte verlenging

De vorige Potpourri-wet – nummer III – heeft de benoemingsregels voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank veranderd.

Waar de benoeming vroeger beperkt was tot acht jaar (een benoeming voor een jaar, die een eerste maal met drie jaar en een tweede maal met vier jaar kon verlengd worden) kan het ambt van assessor sinds 13 mei 2016 onbeperkt verlengd worden met vier jaar. Wat betekent dat assessoren die op 13 mei 2016 het ambt nog geen acht jaar uitoefenden, dat zonder onderbreking verder kunnen blijven doen. Hierdoor kunnen zij hun geldelijke anciënniteit verder blijven opbouwen, jaar na jaar.

Assessoren die de maximale periode van acht jaar al hadden bereikt vóór 13 mei 2016 en terug het ambt willen uitoefenen, moeten opnieuw benoemd worden (na het slagen voor een nieuw examen). Wat betekent dat bij de berekening van hun geldelijke anciënniteit alleen rekening kan gehouden worden met hoogstens zes jaar relevante beroepservaring. Hun salaris zal dus lager uitvallen dan dat van assessoren die op 13 mei 2016 nog niet het maximum van acht jaar ambt hadden bereikt. Die salarishandicap nemen ze mee gedurende hun gehele verdere loopbaan als assessor.

Oplossing

Om die discriminatie te beëindigen, bepaalt de wetgever nu dat alle periodes waarin het ambt van assessor in de strafuitvoeringsrechtbank werd uitgeoefend, voortaan meetellen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Dus ook de periodes van een vorige benoeming. Hierdoor kunnen beide categorieën eenzelfde geldelijke anciënniteit opbouwen.

Inwerkingtreding

Artikel 66 van de wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 13 mei 2016.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 66 Potpourri IV)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 355ter)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  115