RVA draagt personeel over naar Vlaams Gewest

Een KB van 28 juni 2015 regelt de overdracht van een aantal personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams Gewest. Het merendeel met ingang van 1 juli 2015.

Bevoegdheden geregionaliseerd

Een KB van 4 september 2014 omschrijft hoe personeelsleden van de RVA overgaan naar de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Heel wat bevoegdheden werden immers geregionaliseerd.

Soms gebeurt die overdracht van ambtswege. Bijvoorbeeld voor de personeelsleden die gedetacheerd zijn in de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in de gemeenten. Maar voor de overdracht naar de gewesten van personeelsleden die specifieke taken verrichten, geldt een aparte regeling. Hier gaat het bijvoorbeeld om de activering van de werkloosheidsuitkeringen en de controle van dienstencheques.

Binnen dat kader regelt een nieuw KB van 28 juni 2015 nu de overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Vlaams Gewest. In bijlage zitten namenlijsten, opgesplitst per opdracht. Men maakt ook een onderscheid tussen rijksambtenaren, bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel, personeelsleden met een startbaanovereenkomst en stagiairs.

Opdrachten

De personeelsleden van de RVA die volgende opdrachten uitoefenen, worden overgedragen naar het Vlaams Gewest:

  • de controle van de actieve en passieve beschikbaarheid, zijnde de opdracht betwiste zaken;
  • de administratieve ondersteuning bij de activering van het zoekgedrag naar werk;
  • de controle van de dienstencheques;
  • de erkenning van ondernemingen dienstencheques;
  • de tewerkstellingprogramma's: start- en stagebonus.

In werking

Het KB van 28 juni 2015 treedt in werking op 1 juli 2015, behalve voor wat betreft de laatste opdracht. Voor de tewerkstellingsprogramma’s treedt het nieuwe KB pas in werking op 1 september 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 28 juni 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest, BS 1 juli 2015
Zie ook: Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, BS 12 september 2014

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 28/06/2015
Publicatiedatum : 01/07/2015

Gepubliceerd op 01-07-2015

  65