Rijbewijs vanaf 2018 toegankelijker voor hartpatiënten en diabetici

Vanaf 1 januari 2018 zullen hartpatiënten en diabetici makkelijker een rijbewijs kunnen krijgen. Europa heeft de medische minimumnormen versoepeld. Sinds de publicatie van de Rijbewijsrichtlijn (2006/126) is de medische kennis over hart- en vaatziekten en diabetes immers enorm geëvolueerd en heeft men een beter inzicht van de risico’s van aandoeningen op de verkeersveiligheid.

Met Richtlijn 2016/1106 wordt bijlage III van de Rijbewijsrichtlijn dan ook geactualiseerd. Onderdeel 9 ‘Hart- en vaatziekten’ wordt volledig vervangen. Deel 10 ‘Diabetes Mellitus’ wordt deels gewijzigd.

Hart- en vaatziekten

Veel hartpatiënten die nu geen rijbewijs kunnen krijgen door de ernst van hun aandoening, zullen in de toekomst wel in aanmerking komen. Vooral omdat men beter weet wanneer hart- en vaatziekten een actueel of toekomstig risico vormen op een plotse en invalidiserende gebeurtenis of een individu verhinderen om zijn voertuig veilig te besturen.

Europa heeft daarom voor zo goed als elke hart- en vaataandoening opgelijst of men al dan niet een rijbewijs mag krijgen. Er wordt uitdrukkelijk aangegeven in welke omstandigheden rijden moet worden toegestaan en wanneer rijbewijzen niet mogen worden afgegeven of verlengd. De huidige regeling is eerder algemeen. De wetgever is daarbij erg strikt voor bestuurders van voertuigen van de categorieën A, A1, A2, AM, B, B1 en BE, de zogenaamde groep 1. Zij kunnen bijvoorbeeld geen rijbewijs krijgen bij ernstige aritmie. Bij een aantal aandoeningen (bv. pacemaker) is rijden wel toegestaan onder specifieke criteria. Voor bestuurders van voertuigen van de categorieën C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 en D1E en taxichauffeurs, groep 2, zijn er geen concrete criteria. De medische instanties moeten oordelen op basis van risico’s waarbij geen specificaties worden gegevens naargelang de aandoening.

Binnen de nieuwe regeling wordt het onderscheid tussen groep 1 en groep 2 behouden, maar wordt per ziektetype aangegeven of rijden mag of niet. Een toelating voor chauffeurs van groep 1 betekent niet noodzakelijk dat bestuurders van groep 2 met dezelfde ziekte ook een rijbewijs kunnen krijgen. We zien bijvoorbeeld dat bestuurders van groep 2 met een significante stenose van de carotis een rijbewijs kunnen krijgen als de aandoening effectief is behandeld en op voorwaarde dat een medische toestemming is afgegeven en zo nodig een periodieke medische controle wordt uitgevoerd. Onder dezelfde voorwaarden wordt dan weer een rijbewijs toegestaan voor bestuurders van groep 1 die een hulpmiddel hebben voor de ondersteuning van de hartslag.

Diabetes

De wijzigingen voor diabetici zijn beperkter. Er zijn alleen nieuwigheden voor bestuurders met diabetes die wordt behandeld met medicatie die een risico op hypoglycemie oplevert. Op dit moment mogen rijbewijzen niet worden afgegeven of verlengd wanneer bestuurders lijden aan recurrente hypoglycemie en/of een verhoogd risico op hypoglycemie. Dat kan in de toekomst wel. Maar alleen als de toestemming gebaseerd is op een bevoegd medisch advies en geregeld medisch onderzoek. Voor recurrente ernstige hypoglycemie in wakkere toestand mag een rijbewijs niet worden afgegeven of verlengd tot 3 maanden na de meest recente aanval.

Voor andere types diabates moeten bestuurders nog steeds kunnen aantonen dat ze het risico op hypoglycemie begrijpen en dat ze de aandoening onder controle hebben. Anders kunnen ze geen rijbewijs krijgen. Deze regeling blijft bestaan.

Nationale eigenheden

Om rekening te houden met specifieke individuele kenmerken en om zich te kunnen aanpassen aan toekomstige medische ontwikkelingen, mogen de bevoegde nationale medische autoriteiten toestemming geven om te rijden in naar behoren gemotiveerde individuele gevallen.

1 januari 2018

De richtlijn treedt in werking op 28 juli 2016, 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad. De lidstaten moeten de bepalingen toepassen vanaf 1 januari 2018.

Bron:Richtlijn (EU) 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, Pb. L 8 juli 2016, afl. L183/59.
Zie ook Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, Pb.L. 30 december 2006, afl. L403.

Laure Lemmens

Richtlijn (EU) nr. 2016/1106 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Afkondigingsdatum : 07/07/2016
Publicatiedatum : 08/07/2016

Gepubliceerd op 19-07-2016

  151