Rem op opeenvolgende humanitaire en medische verblijfsaanvragen

De wetgever wil vermijden dat vreemdelingen meerdere verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen tegelijk indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Vanaf 1 maart 2016 zal de dienst daarom alleen nog het laatst ingediende, meest recente dossier behandelen.

Gelijkaardige procedure voor beroepen tegen humanitaire en medische verblijfsaanvragen

Eerder werd een gelijkaardige wijziging doorgevoerd voor de behandeling van beroepen tegen de verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De wet van 2 december 2015 tot wijziging van de Vreemdelingenwet is op 17 december in het Staatsblad verschenen. Maar ook hier zijn de bepalingen pas vanaf 1 maart 2016 van toepassing.

Dossierachterstand

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kampen al jaren met dossierachterstand. Onder meer omdat vreemdelingen vaak een nieuwe aanvraag of een nieuw beroep indienen terwijl hun eerder ingediend dossier nog niet werd behandeld. Dat blijkt vooral een probleem bij de humanitaire verblijfsaanvragen en de verblijfsaanvragen om medische redenen. Die zijn bedoeld voor vreemdelingen die zich in buitengewone omstandigheden bevinden of die lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of voor een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of van verblijf.

Toevloed meervoudige aanvragen inperken

De wetgever wil de toevloed aan opeenvolgende vragen voortaan afremmen. Om rechtszekerheid te garanderen, zullen de DVZ en de RVV daarom alleen nog de laatst ingediende aanvragen en beroepen behandelen. De wetgever gaat er immers van uit dat deze dossiers de meest actuele en meest relevante gegevens bevatten. De vreemdeling wordt op dat moment geacht afstand te hebben gedaan van eerder ingediende dossiers en alle elementen die erin zijn vermeld.

De huidige wet van 14 december 2015 wijzigt de procedure voor de Dienst Vreemdelingenzaken in de Vreemdelingenwet .

Vanaf 1 maart 2016

De nieuwe procedure is van toepassing op ‘verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen’, ingediend vanaf 1 maart 2016.

Bron:Wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 30 december 2015.
Zie ook Vreemdelingenwet (art. 9bis en 9ter). Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1310/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 14/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  87