Rem op meervoudige verblijfsaanvragen: vreemdeling krijgt info over nieuwe procedure Dienst Vreemdelingenzaken

Sinds 1 maart 2016 behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken alleen nog de laatst ingediende, meest recente verblijfsaanvraag om humanitaire of medische redenen. Dat moet tijdverlies bij het onderzoek van eerder ingediende, onvolledige aanvragen vermijden. Vreemdelingen krijgen de nodige informatie over de nieuwe gang van zaken via het ‘Attest van Inontvangstname’ van hun verblijfsaanvraag.

Rem op meervoudige aanvragen

De rem op meervoudige verblijfsaanvragen werd ingevoerd via de wet van 14 december 2015. Dat vreemdelingen een nieuwe verblijfsaanvraag indienen terwijl hun eerder ingediend dossier nog niet werd behandeld, blijkt immers een van de belangrijkste oorzaken van de dossierachterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Een probleem dat vooral opduikt bij de humanitaire verblijfsaanvragen en de verblijfsaanvragen om medische redenen. Die zijn bedoeld voor vreemdelingen die zich in buitengewone omstandigheden bevinden of die lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of voor een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of van verblijf.

De DVZ behandelt daarom alleen nog de laatst ingediende aanvragen. De wetgever gaat er immers van uit dat deze dossiers de meest actuele en meest relevante gegevens bevatten. De vreemdeling wordt op dat moment geacht afstand te hebben gedaan van eerder ingediende dossiers en alle elementen die erin zijn vermeld.

Aandachtspunten verblijfsaanvraag

Het ‘Attest van Inontvangstname’ benadrukt daarom voortaan dat vreemdelingen die een nieuwe aanvraag indienen op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (verblijfsaanvraag om humanitaire redenen) worden geacht afstand te doen van alle eerder ingediende, nog hangende aanvragen op basis van hetzelfde artikel. De Dienst Vreemdelingenzaken zal deze ‘oude’ aanvragen niet meer bekijken. De vreemdelingen moeten er dus voor zorgen dat àlle relevante elementen in hun nieuwe aanvraag opgenomen zijn, ook de gegevens die ze hebben aangebracht in eerdere, nog niet behandelde aanvragen. Er wordt geen rekening gehouden met elementen die niet in het laatst ingediende dossier zijn opgenomen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wijzigt het model van het ‘Attest van Inontvangstname’ dat bijlage 3 vormt bij de Omzendbrief van 21 juni 2007.

Ook voor beroepen

Via de wet van 2 december 2015 werd trouwens een gelijkaardige wijziging doorgevoerd voor de behandeling van beroepen tegen de verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook die procedure geldt sinds 1 maart. Verwacht wordt dan ook dat de vreemdelingen ook hierover extra inlichtingen zullen krijgen.

Bron:Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, BS 4 april 2016.
Zie ook Vreemdelingenwet ( art. 9bis en 9ter ). Wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 30 december 2015. Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 17 december 2015.

Laure Lemmens

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

Afkondigingsdatum : 23/03/2016
Publicatiedatum : 04/04/2016

Gepubliceerd op 05-04-2016

  275