Rem op meervoudige beroepen tegen humanitaire en medische verblijfsaanvragen

De wetgever wil vermijden dat vreemdelingen meerdere beroepen tegelijk instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen beslissingen over verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen. Vanaf 1 maart 2016 zal de RVV daarom alleen nog het laatst ingediende, meest recente dossier behandelen.

Gelijkaardige procedure voor verblijfsaanvragen

Een gelijkaardige procedure wordt ingesteld voor de behandeling van de verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Die wijziging zal worden ingevoerd via een tweede wijzigingswet. Het wetsontwerp daarover werd eind oktober goedgekeurd door de Kamer.

Dossierachterstand

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kampen al jaren met dossierachterstand. Onder meer omdat vreemdelingen vaak een nieuwe aanvraag of een nieuw beroep indienen terwijl hun eerder ingediend dossier nog niet werd behandeld. Dat blijkt vooral een probleem bij de humanitaire verblijfsaanvragen en de verblijfsaanvragen om medische redenen. Die zijn bedoeld voor vreemdelingen die zich in buitengewone omstandigheden bevinden of die lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of voor een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of van verblijf.

Toevloed meervoudige aanvragen inperken

De wetgever wil de toevloed aan opeenvolgende vragen voortaan afremmen. Om rechtszekerheid te garanderen, zullen de DVZ en de RVV daarom alleen nog de laatst ingediende aanvragen en beroepen behandelen. De wetgever gaat er immers van uit dat deze dossiers de meest actuele en meest relevante gegevens bevatten. De vreemdeling wordt op dat moment geacht afstand te hebben gedaan van eerder ingediende dossiers en alle elementen die erin zijn vermeld.

De huidige wet van 2 december 2015 wijzigt alvast de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de Vreemdelingenwet.

Vanaf 1 maart 2016

De nieuwe procedure is van toepassing op de beroepen tegen beslissingen genomen in de procedure ‘verblijfsaanvragen om humanitaire of medische redenen’, ingediend vanaf 1 maart 2016. Maar er zijn tal van overgangsbepalingen.

Bron:Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 17 december 2015.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, Parl. St. Kamer, nr. 54K1415/001. Vreemdelingenwet (nieuw artikel 39/68-3).

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft

Afkondigingsdatum : 02/12/2015
Publicatiedatum : 17/12/2015

Gepubliceerd op 22-12-2015

  76