Regionalisering gezinsbijslag wordt verder uitgewerkt

De bevoegdheid voor de gezinsbijslag wordt overgedragen naar de gemeenschappen, en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

Om die overdracht mogelijk te maken, zijn de verschillen tussen de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen weggewerkt. De wetgever heeft één wettelijk kader voor werknemers en zelfstandigen gecreëerd. De kinderbijslagwet van 19 december 1939 werd namelijk omgevormd tot een ‘algemene kinderbijslagwet’ – afgekort: AKBW.

De terminologie werd ook aangepast. Zo werd de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) omgedoopt tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag – afgekort: FAMIFED.

Die nieuwe situatie heeft ook gevolgen voor andere akten. Zo heeft een KB van 28 april 2014 eerder al het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet afgestemd op de nieuwe manier van werken. En nu is het de beurt aan het KB op de kinderbijslag voor werknemers.

Een KB van 22 mei 2014 introduceert namelijk met ingang van 30 juni 2014 de termen ‘algemene kinderbijslagwet (AKBW)’ en ‘FAMIFED’. Het nieuwe opschrift van het besluit luidt: ‘koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de Algemene kinderbijslagwet’. Het feit dat er voortaan maar één wettelijk kader zal zijn voor werknemers en zelfstandigen weerspiegelt zich ook in de omschrijving van de ‘situatie die een recht doet ontstaan’.

Bij een ‘voortgezet recht’ blijft een kinderbijslaginstelling die bevoegd is voor een kwartaal ook bevoegd voor het volgende kwartaal. Maar als een rechthebbende op de eerste dag van de referentiemaand in dienst is bij een nieuwe werkgever of een activiteit uitoefent als zelfstandige en die activiteit geen geneutraliseerde situatie vormt, wordt de gezinsbijslag voor het volgende kwartaal betaald door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever of degene die bevoegd is op basis van de activiteit als zelfstandige. Ook hier worden de regels dus afgestemd op de nieuwe situatie.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 25 juni 2014
Zie ook: Koninklijk besluit van 28 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 4 juni 2014

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 25/06/2014

Gepubliceerd op 26-06-2014

  57