Regering is Raad van State stap voor in sage rond vergunningsplicht HFD-wapens

De federale regering heeft het KB van 8 mei 2013 dat de lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens (de zogenaamde HFD-wapens) afschaft, opgeheven. Ze vermijdt hiermee een nakende vernietiging door de Raad van State. Om te vermijden dat de HFD-wapens door de opheffing terug vrij verkocht zouden kunnen worden, worden meteen nieuwe bepalingen ingevoerd om de vergunningsplicht te behouden.

Vergunning

Sinds 25 mei 2013 mogen vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde niet langer vrij verkocht worden. Wie zo’n HFD-wapen heeft, moet het laten registreren. Het KB van 8 mei 2013 dat die vergunningsplicht invoert, voorzag wel in een overgangsmaatregel. Particulieren kregen een jaar de tijd om zich in regel te stellen. Vergunningsaanvragen moesten vóór 25 mei 2014 worden ingediend.

Vernietiging door Raad van State?

Het KB lag al meteen na publicatie onder vuur omdat het de Wapenwet zou schenden. De zaak werd uiteindelijk bij de Raad van State aangekaart door de BVBA DB Events, dit is de vennootschap van de organisator van de internationale wapen- en militariabeurs in Oostende. Na een tussenarrest op 13 februari, volgde op 23 april 2015 een aanvullend verslag van de auditeur bij de Raad van State. Daaruit blijkt dat het KB van 8 mei 2013 meer dan waarschijnlijk zal worden vernietigd omdat het een overgangsbepaling bevat die niet voor advies werd voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Vergunningsplicht blijft

Als die vernietiging er komt, zullen de wapens opnieuw vrij verkrijgbaar zijn. De vergunningen zijn dan van rechtswege nietig.

De regering wil die situatie vermijden en wacht niet op de uitspraak van de Raad van State. Via het KB van 15 juli 2015 wordt het KB van 8 mei 2013 opgeheven. Door die actie zou de lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens opnieuw bestaan, maar de regering neemt meteen extra maatregelen waardoor de lijst toch afgeschaft blijft. De lijst zit (na afschaffing van het KB van 8 mei 2013) opnieuw als bijlage bij het KB van 9 juli 2007, maar die bijlage wordt geschrapt.

Wie een HFD-wapen bezit, moet dus nog steeds een vergunning vragen. Al zal dat nu volgens de algemene regels zijn uit (art. 11 en 17, 1° van) de Wapenwet. De procedure blijft gratis.

De regering kiest voor deze weg omdat de Raad van State dan wel kritiek heeft op de overgangsbepaling, het heeft geen bezwaar tegen het vergunningsplichtig maken van de HFD-wapens.

In werking

Het KB van 15 juli 2015 treedt in werking op 10 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 15 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 31 juli 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 8 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 15 mei 2013. Koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 21 september 1991. RvS 13 februari 2015, nr. 230.193.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

Afkondigingsdatum : 15/07/2015
Publicatiedatum : 31/07/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  106