Regels voor verificatie van identiteit patiënt bij derdebetaler aangepast

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Zorgverleners die de elektronische derdebetalingsregeling willen toepassen voor een patiënt, moeten zijn identiteit bij elk patiëntencontact elektronisch verifiëren. Voortaan gelden daarbij een aantal nieuwe regels. Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Riziv wijzigt hiervoor de Basisverordening van 28 juli 2003.

Vanaf nu is het bijvoorbeeld toegestaan om gegevens in verband met een contact in het verleden te hergebruiken. Maar alleen
  • wanneer de identiteit van de patiënt niet geverifieerd werd voordat de geneeskundige verstrekking werd verleend en de patiënt overlijdt alvorens de verificatie kan gebeuren
  • in geval van een herfacturatie aan de verzekeringsinstelling nadat de geneeskundige verstrekking eerst aan de arbeidsongevallenverzekeraar werd gefactureerd.

De verordening bevat voortaan precieze modaliteiten voor de elektronische lezing van een identiteitsdocument door de verpleegkundigen en ziekenhuizen. Zowel in geval van ambulante verstrekkingen als in het kader van ziekenhuisopnamen.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  117