Regels burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering private bewakingssector afgestemd op nieuwe basiswet

Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen

Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten zijn al jaar en dag verplicht om een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zodat lichamelijke letsels en schade aan goederen ten aanzien van derden gedekt zijn. En dat blijft uiteraard zo onder de nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid. De basisprincipes zijn zelfs niet gewijzigd. De regering introduceert hier en daar wel een aantal nieuwigheden én lanceert nieuwe verzekeringsattesten.
 
 
Die worden trouwens meteen van kracht, vanaf 24 november 2017. Al moeten de bedrijven die conform de oude wetgeving verzekerd zijn, niet meteen om een nieuw attest. Ze zijn pas verplicht om op het ogenblik van hun aanvraag tot aanpassing of hernieuwing van hun vergunning over het nieuwe model te beschikken.

Basisprincipes ongewijzigd

Maar terug naar het begin. De regering laat de basisprincipes ongemoeid. Dit wil zeggen dat iedere bewakingsonderneming en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een interne bewakings- of interne veiligheidsdienst organiseert en iedere maritieme veiligheidsonderneming een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten bij een erkende verzekeringsonderneming. Merk op dat de veiligheidsdiensten niet werden gevat door het oude KB van 27 juni 1991.
De verzekering dekt de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels (voor minstens 2,5 miljoen euro per schadegeval) en de schade aan goederen (voor minstens 750.000 euro per schadegeval) ten nadele van derden. De bedragen worden aangepast aan de consumptieprijsindex (basis = oktober 2017).
Het gaat over de schade die werd opgelopen tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst. De dekking gaat evenwel slechts in op de dag waarop de vergunning als bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst of maritieme veiligheidsonderneming uitwerking krijgt. Ze eindigt van rechtswege op datum van verval of intrekking van deze vergunning. In dit kader wordt niet langer gesproken over opheffing van de vergunning.
De schade die wordt opgelopen na het afloop van de verzekeringsovereenkomst is alleen gedekt als ze het gevolg is van prestaties, producten of werkzaamheden die geleverd of uitgevoerd zijn vóór de afloop van de overeenkomst en indien de aangifte is gedaan binnen het jaar na de datum van de betekening van de overeenkomst of – en dit is nieuw – de datum van verval of intrekking van de vergunning – en indien deze schade niet gedekt is door een andere verzekeringsovereenkomst.

Verzekeringsattest

De procedure blijft dus dezelfde. Het verzekeringsattest dat de verzekeringsonderneming aan de bewakingsondernemingen en diensten overhandigt is daarentegen helemaal vernieuwd.
De nieuwe Basiswet geeft de private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten immers heel wat meer ruimte en bevoegdheden. De lijst bewakingsactiviteiten werd heel wat langer. Nieuw zijn bijvoorbeeld de sweepings (preventief doorzoeken van roerende of onroerende goederen bij het opsporen van wapens, drugs, spionageapparatuur of explosieven) en de levering van technische veiligheidsmiddelen (drones, speurhonden, mobiele televisiecamerasystemen). Logisch dat al deze domeinen op het verzekeringsattest moeten staan.
Nieuw attest voor bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten
Ook het attest dat aan maritieme veiligheidsondernemingen wordt overhandigd, is afgestemd op de nieuwe basiswet. Al zijn de wijzigingen daar beperkt tot verwijzingen naar de nieuwe wetgeving.

Ook elektronisch

De ondernemingen en diensten zijn net als vroeger verplicht om het attest door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Vroeger moest de aangetekende brief rechtstreeks aan de minister worden gericht. Nu mag het attest gewoon naar de FOD worden opgestuurd. De manier waarop wordt niet langer gespecificeerd. De regering laat de minister van Binnenlandse Zaken trouwens de mogelijkheid om via een besluit elektronische verzendingen toe te staan.
Niet alleen wat betreft het verzekeringsattest, de optie wordt ook voorzien in het kader van de communicatieplicht bij wijzigingen of beëindigingen van verzekeringsovereenkomsten. De verzekeraar én de bewakingsbedrijven moeten iedere wijziging of beëindiging van een verzekeringscontract immers doorgeven aan de FOD BiZa. In principe via aangetekend schrijven – dat blijft zo – maar misschien in de toekomst dus ook elektronisch.

Verplichte melding op websites

Bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, veiligheidsdiensten en maritieme veiligheidsondernemingen die een eigen website hebben, zijn voortaan verplicht om op die website – duidelijk zichtbaar en leesbaar – te melden dat ze verzekerd zijn.

Vanaf 24 november

Het KB van 12 november 2017 treedt in werking op 24 november, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het KB van 27 juni 1991 wordt opgeheven.
Bron: Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen, BS 24 november 2017.
Zie ook
Koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen, BS 9 juli 1991.
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  359