Reeks besluiten afgestemd op algemene kinderbijslagwet

De bevoegdheid voor de gezinsbijslag wordt overgedragen naar de gemeenschappen, en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

Om die overdracht mogelijk te maken, zijn de verschillen tussen de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen weggewerkt. De wetgever heeft één wettelijk kader voor werknemers en zelfstandigen gecreëerd. De kinderbijslagwet van 19 december 1939 werd namelijk omgevormd tot een ‘algemene kinderbijslagwet’ – afgekort: AKBW.

Die nieuwe situatie heeft ook gevolgen voor andere akten. Zo zijn er heel wat uitvoeringsbepalingen die aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. In het Staatsblad van 27 juni 2014 zijn 4 KB’s verschenen die volgende besluiten wijzigen:

Uiteraard wordt de nieuwe terminologie geïntroduceerd. Men verwijst voortaan naar de algemene kinderbijslagwet (AKBW) en waar nodig worden de opschriften van de teksten in die zin aangepast. Men maakt een onderscheid tussen de activiteit als werknemer en de activiteit als zelfstandige bij de beroepsinkomsten.

Globaal genomen treden deze aanpassingen in werking op 30 juni 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst, BS 27 juni 2014 Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 27 juni 2014 Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, BS 27 juni 2014 Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 27 juni 2014

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 27/06/2014

Gepubliceerd op 01-07-2014

  138