Reclame voor online gokken aan banden gelegd

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten

Om gokverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan, komen er strikte reclameregels voor online gokken. En ook de online spelen zelf moeten zodanig aangeboden worden dat spelers tegen zichzelf beschermd worden.

Online reclame

Organisatoren van online casinospelen of online kansspelen - de houders van een vergunning klasse A+ of B+ dus - kunnen online enkel reclame maken op de vergunde website waarop ze de spelen aanbieden, of via gepersonaliseerde reclame.

Inhoud reclame

De reclame voor online casinospelen, kansspelen en weddenschapen mag niet zomaar wat vertellen. Er is voortaan duidelijk vastgelegd wat zeker niet in de reclame mag staan.  

Winstkansen mogen niet overdreven worden, aanzetten tot overmatig spelen mag evenmin. De reclame mag niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en persoonlijke problemen of dat het een alternatief vormt voor werken en sparen. De reclame mag evenmin inspelen op de kwetsbaarheid van mensen met financiële problemen. Ze mag geen promotie maken voor leningen die men kan aangaan om te spelen en geen sportlui of sportclubs tonen die deelnemen aan weddenschapen of kansspelen.

Elke reclameboodschap moet aangeven vanaf welke leeftijd men aan het online spel kan deelnemen, en duidelijk ‘Gok met mate’ vermelden.

Reclamespots

Reclame voor online spelen tijdens live-uitzendingen van sportwedstrijden kan niet meer. Noch op tv, noch op radio, noch online. Voor en na de wedstrijd mag het wel nog.

Gokreclame tijdens en in een tijdspanne van 15 minuten voor en na een kinder- of jeugdprogramma mag evenmin.

Reclame voor online sportweddenschappen kan pas vanaf 20 uur. Maar bij overdag uitgezonden sportwedstrijden mag deze reclame wel nog.

Een reclameblok mag hoogstens één spot voor online sportweddenschappen bevatten. En alle spots voor online gokken moeten een boodschap over verantwoord spelen bevatten.

Daarnaast zijn er voor alle internetspelen nog specifieke reclameregels om minderjarigen (vergunninghouders F1+) of –21-jarigen (vergunninghouders A+ of B+) te beschermen.

Bescherming online spelers

Vergunninghouders klasse A+, B+ en F1+ moeten speellimieten op hun online spelen en online weddenschappen stellen. De speler moet die limiet zelf kunnen verlagen. Hij kan ook een verhoging van de limiet aanvragen. Het is de Kansspelcommissie die hierover beslist. Ze gaat eerst na of de aanvrager niet geregistreerd staat als wanbetaler.

De vergunninghouders moeten de mogelijkheid tot tijdelijke zelfuitsluiting aanbieden. En de klanten informeren over mogelijke risico’s die aan hun deelname verbonden zijn, via bv. pop-ups.

Spelers mogen hun speelrekening niet kunnen opladen met een kredietkaart. En aangeboden bonussen zijn op maandbasis beperkt tot 250 euro. 

Jeugdsportploegen

Aanbieders van online weddenschappen mogen noch voor zichzelf noch voor de door hen aangeboden producten reclame maken op de spelerstruitjes en het spelersmateriaal van minderjarige sportploegen.

Verscherpte controle

Alle online aanbieders moeten bij alle spelers controleren of ze wel toegang hebben tot het spel. Wat betekent dat ze hun leeftijd moeten controleren en bekijken of ze niet tot de uitgesloten beroepsgroepen of categorieën van personen behoren. De aanbieders mogen niet enkel afgaan op de gegevens die de spelers zelf bij het openen van hun speelrekening hebben opgegeven.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 25 oktober 2018 treedt grotendeels in werking op 1 juni 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten, BS 31 oktober 2018
Zie ook:
Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
Ilse Vogelaere
  273