Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten ook van toepassing op concessies

De rechtsbeschermingswet voor overheidsopdrachten wordt op enkele punten aangepast. Zij is voortaan ook van toepassing op concessies. Er komt een uniforme regeling voor de mededeling van de gemotiveerde beslissingen. En de start van de beroepstermijn en de wachttermijn valt voortaan op hetzelfde moment.

Aanpassing aan Europese richtlijnen

De wetgever past de rechtsbeschermingsregels voor overheidsopdrachten aan aan drie Europese richtlijnen van 2014.

De rechtsbeschermingswet is voortaan ook van toepassing op concessies. Tot voor de Europese richtlijn van 2014 vielen de concessies voor diensten niet onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten. De concessies voor openbare werken vielen alleen onder enkele basisregels van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Aangezien Europa daar verandering in heeft gebracht, vallen de concessies voortaan ook onder de rechtsbeschermingswet.

Aanbestedende instanties die kiezen voor een plaatsingsprocedure met onderhandelingen of een dialoog krijgen een nieuwe mededelingsplicht. Zij is van toepassing bij een mededingingsprocedure met onderhandeling, bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, bij een onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande oproep tot mededinging, bij een concurrentiegerichte dialoog of bij een innovatiepartnerschap. De aanbestedende instanties geven – op vraag van de inschrijvers die een regelmatige offerte indienen of van de deelnemers die een oplossing voorstellen – infomatie over het verloop en de voortgang van de onderhandelingen of de dialoog met de andere inschrijvers of deelnemers. Deze mededelingsplicht zorgt voor meer transparantie bij een plaatsingsprocedure met onderhandelingen of dialoog. Ze geldt voor overheidsopdrachten die geplaatst zijn in de klassieke sectoren en in de speciale sectoren, maar niet voor concessies.

Mededelingsregels voor gemotiveerde beslissingen

Voortaan zijn er uniforme regels voor de mededeling van alle gemotiveerde beslissingen waarvoor de rechtsbeschermingswet in een bekendmaking voorziet (behalve voor de opdrachten van beperkte bedragen vastgesteld per aanvaarde factuur).

De aanbestedende overheid meldt onmiddellijk elke gemotiveerde beslissing inzake selectie, gunning of afstand van de plaatsing van een opdracht. Per fax, per e-mail of via de elektronische platformen of elektronische communicatiemiddelen. De aangetekende zending moet op dezelfde dag verzonden worden.

De aanbestedende diensten vermelden de mogelijke rechtsmiddelen tegen de gemotiveerde beslissing. Samen met de termijnen die daarvoor gelden en de beroepsinstanties. Doen ze dat niet, dan wordt de temijn om een vernietigingsberoep in te stellen verlengd met vier maanden.

Aanvangsdatum beroepstermijn en wachttermijn

Voortaan valt de startdatum van de beroepstermijn voor schorsing samen met die van de wachttermijn. De wachttermijn is de periode van 15 dagen waarin de opdracht niet kan worden gesloten zodat de geweerde inschrijver een verzoek tot schorsing van de uitvoering van een gunningsbeslissing kan instellen. Ook de beroepstermijn is 15 dagen.

Voortaan starten beide termijnen van 15 dagen op hetzelfde moment. Namelijk vanaf de mededeling van de gemotiveerde beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers. Zijn die verzendingen niet tegelijk gebeurt, dan start de termijn de dag van de laatste verzending.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 16 februari 2017 treedt in werking op de datum die bij KB wordt vastgelegd.

Bron:Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS 17 maart 2017
Zie ook:Richtlijn nr. 2014/23/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomstenRichtlijn nr. 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EGRichtlijn nr. 2014/25/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG

Ilse Vogelaere

Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Afkondigingsdatum : 16/02/2017
Publicatiedatum : 17/03/2017

Gepubliceerd op 23-03-2017

  405