Rechtbanken eerste aanleg krijgen gespecialiseerde rechters voor fiscale dossiers (art. 16-22 DB Justitie)

Justitie wil vermijden dat fiscale strafdossiers door een gebrek aan kennis op het niveau van de rechtbank niet binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Daarom zullen de dossiers in de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Charleroi in de toekomst behandeld worden door een rechter gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden. De Wet diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 creëert alvast een juridisch kader in het Gerechtelijk Wetboek.

In totaal zullen er 8 gespecialiseerde strafrechters bijkomen. Zij zullen worden ingezet waar dat het meest nodig is: 3 van de 8 rechters zijn voorzien voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg (1 Nederlandstalig, 2 Franstalig). Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Charleroi krijgen er elk 1.

De gespecialiseerde rechters zullen zich op het niveau van de correctionele rechtbank van de rechtbank van eerste aanleg specifiek bezighouden met de strafzaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale aangelegenheden. Hieronder vallen ook fiscale decreten en ordonnanties.

Momenteel bestaan er reeds substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden. Dit blijft zo. De 8 strafrechters zullen net als de substituut-procureurs een weddebijslag (2.602,89 euro) ontvangen. Dit moet het ambt aantrekkelijk maken en voldoende kandidaten aantrekken. De weddebijslag wordt verhoogd wanneer de betrokken rechter beschikt over een diploma waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt.

Naast gespecialiseerde strafrechters, zullen de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg één of meer onderzoekrechters aanwijzen die bij voorrang de fiscale dossiers behandelen.

Dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 treedt in werking op 24 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het artikel met de tabel ‘aantal rechters gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg’ dat het aantal rechters voor Brussel opsplitst in Nederlandstalig en Franstalig, geldt evenwel sinds 1 april 2014 n.a.v. de inwerkingtreding van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bron:Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 16-21 DB Justitie).
Zie ook Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3149/001.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 14/05/2014

Gepubliceerd op 15-05-2014

  258