Raad voor Vreemdelingenbetwistingen krijgt extra griffiers

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen krijgt binnenkort 4 extra griffiers. Dat is nodig om het toenemende aantal dossiers te kunnen verwerken.

Momenteel zijn er 10 griffiers aan de slag bij de raad. Zij staan onder leiding van de hoofdgriffier en zorgen voor heel wat administratieve taken: ze ontvangen de beroepen en registreren ze in de gegevensdatabank, ze zorgen voor de opmaak en het beheer van de dossiers, de correspondentie, de oproeping van de partijen voor de zitting, de opmaak van de zittingsagenda, de betekening van de arresten, het beheer van het klassement, de verwerking van de cassatieberoepen tegen arresten van de Raad en de depersonalisering van de arresten.

Hun werklast is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. De voorbije 9 jaar werden immers 20 bijkomende rechters aangeworven. De RvV is in 2006 gestart met 26 rechters in vreemdelingenzaken. Maar door de explosieve stijging van het aantal beroepsdossiers werd het kader verschillende keren opgetrokken, tot de huidige bezetting van 46 rechters. Het kader van de griffiers werd echter niet evenredig verhoogd waardoor de druk op de huidige bezetting is gestegen.

De wetgever doet nu dus toch het nodige om die druk te verlichten. Het kader van de griffiers bij de RvV wordt verhoogd van 10 tot 14.

De raad bestaat voortaan dus uit een eerste voorzitter, een voorzitter, 6 kamervoorzitters, 46 rechters in vreemdelingenzaken, een hoofdgriffier en 10 griffiers. Let wel, de 20 rechters die de voorbije jaren extra werden aangeworven, verdwijnen in principe wanneer de dossierachterstand bij de Raad is weggewerkt. Op dat moment valt de Raad terug op een basiskader van 24 rechters in vreemdelingenzaken.

De wet van 3 september 2015 treedt in werking op 2 november 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 3 september 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 23 oktober 2015.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1215/001. Vreemdelingenwet (art. 39/4).

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 03/09/2015
Publicatiedatum : 23/10/2015

Gepubliceerd op 23-10-2015

  102