Raad van State vernietigt regels voor van federaal naar Vlaams niveau overgehevelde ambtenaren

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming

Heel wat personeelsleden van de federale overheid zijn - als gevolg van de staathervormingen - overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid. De overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau ging gepaard met een hele reeks nieuwe regels in het Vlaams personeelsstatuut. Zij gelden specifiek voor de federale ambtenaren die vanaf 1 januari 2015 zijn overgekomen naar de Vlaamse overheid. Op vraag van enkele ex-federale ambtenaren vernietigt de Raad van State nu - in twee arresten - een deel van die nieuwe bepalingen uit het Vlaams personeelsstatuut.

De vernietigde bepalingen gaan onder meer over de schaalanciënniteit, de graadverandering, de geldelijke anciënniteit, de premie voor competentieontwikkeling en de ambtshalve benoeming en inschaling. De Raad van State vernietigt ook de impliciete weigering van de Vlaamse overheid om de maandelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten te behouden die de ambtenaren op het moment van de overdracht op 1 januari 2015 bij de federale overheid wel kregen.

Bron: RvS 5 februari 2018, nr. 240.654
Bron: RvS 5 februari 2018, nr. 240.655
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming, BS 17 december 2015
Zie ook:
Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (art. VI 150bis, VI.158, VII.176, VII.178, VII.179, VII.190, VII.191 en VII.192)
Ilse Vogelaere
  356