Raad van State schorst KB dat verkoop e-sigaret toestaat

Een KB dat vorige maand verschenen is in het Belgisch Staatsblad regelt het gebruik en de verkoop van elektronische sigaretten in België. De tekst is pas in werking getreden op 13 maart 2016 maar de uitvoering wordt nu al geschorst door de Raad van State.

Volgens de Raad van State is de datum van de inwerkingtreding van het KB verwarrend. Bovendien lijkt de vergoeding van 4.000 euro die fabrikanten of invoerders moeten betalen voor bepaalde types sigaretten volgens het rechtscollege ‘buitensporig en zelfs discriminerend’.

E-sigaret

De tekst die onder vuur ligt, omschrijft een ‘elektronische sigaret’ als:

  • ‘een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp,
  • via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaatje zonder patroon of reservoir’.

Elektronische sigaretten kunnen bestemd zijn om te worden weggeworpen, maar ze kunnen ook navulbaar zijn of herlaadbaar met een patroon voor eenmalig gebruik.

De e-sigaret met nicotine is in het gewone circuit te koop. Maar er gelden wel strikte voorwaarden die opgesomd worden in het KB van 15 februari 2016 dat richtlijn 2014/40 over tabaks- en aanverwante producten gedeeltelijk omzet. Het gaat onder andere om voorschriften over de kennisgeving, de informatieverstrekking en de samenstelling van het product.

Kennisgeving

De fabrikant of invoerder van elektronische sigaretten en navulverpakkingen die dergelijke producten in de handel wil brengen, moet een kennisgeving indienen bij de het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid. Voor elke ‘substantiële verandering’ van het product wordt een nieuwe kennisgeving gedaan, zo blijkt uit het geschorste KB.

Daarnaast moeten de fabrikanten of invoerders de dienst ook een bewijs van betaling bezorgen van een vergoeding van 4.000 euro per nieuw genotificeerd product. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.

Raad van State

Zoals aangeven, heeft de Raad van State in een arrest van 8 april 2016 geoordeeld dat het bedrag van die vergoeding in bepaalde opzichten buitensporig en zelfs discriminerend lijkt.

Daarnaast stipt de Raad van State ook aan dat een ‘fundamentele wijziging’ is aangebracht in de datum van inwerkingtreding van het besluit nadat de afdeling Wetgeving over de tekst al een advies had uitgebracht. De bepaling van het ontwerp dat aan de afdeling Wetgeving was voorgelegd - luidens welke het besluit op 19 mei 2016 in werking zou treden - is uiteindelijk uit het besluit weggelaten, zodat het besluit al op 13 maart 2016 in werking is getreden.

Omwille van die redenen heeft de Raad van State ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het nieuwe KB. Een uittreksel van die beslissing is op 20 april verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Schorsing door de Raad van State (uittreksel), BS 20 april 2016 .
Zie ook: Koninklijk besluit van 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 3 maart 2016

Steven Bellemans

Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten

Afkondigingsdatum : 15/02/2016
Publicatiedatum : 03/03/2016

Gepubliceerd op 21-04-2016

  183