Provincieraad speelt geen rol meer in voordracht van raadsheren en rechtbankvoorzitters (art. 4 Potpourri III-wet)

De provincieraad draagt geen kandidaten meer voor voor een benoeming tot raadsheer in de hoven van beroep of tot voorzitter of ondervoorzitter in de rechtbanken van eerste aanleg.

Het is immers de Hoge Raad voor de Justitie die kandidaten voor een benoeming tot rechter of raadsheer voordraagt. Hij draagt ook de kandidaten voor een aanwijzing tot korpschef voor. En de aanwijzingen in het mandaat van ondervoorzitter behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg, op voordracht van de korpschef.

Artikel 4 van de wet van 4 mei 2016 heft daarom artikel 64 van de provinciewet op. En dit vanaf 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 4 Potpourri III-wet)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 19-05-2016

  113