Programmawet in het Staatsblad (art. 1-101 PW2)

De Programmawet van 10 augustus 2015 staat in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015. Ze bevat heel wat nieuwe maatregelen, vooral op het vlak van sociale zaken en fiscaliteit. Ze telt 101 wetsartikels.

Tot de belangrijkste maatregelen behoren:

 • Sociale Zaken:
  • verplichting voor verzekeringsondernemingen om te besparen op hun administratiekosten (bij toepassing formule wettelijke parameters);
  • strijd tegen de sociale fraude:
   verplichte aanwezigheidsregistratie in de vleessector; aanwijzing controlediensten en wijziging Sociaal Strafwetboek (o.m. aanvulling met strafbare gedragingen en sancties m.b.t. het bijhouden van het registratiesysteem);
   bestrijding domiciliefraude (o.a. aanpassing regels voor betreden bewoonde lokalen werklozen door sociale inspecteurs);
   uitbreiding ‘subsidiaire aansprakelijkheid RSZ- en belastingschulden onderaannemer’ tot opdrachtgever (bouw-, bewakings- en vleessector);
   verdubbeling administratieve geldboetes voor fictieve aansluiting als zelfstandige;
   schorsing van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van gedetineerden;
  • regeling voor toekenning van eenmalige innovatiepremie aan werknemers wordt verlengd tot 1 januari 2017;
  • werkbonus: de Regering gaat een deel van het budget dat werd voorzien voor de compensatie van de indexsprong gebruiken. Sinds 1 augustus 2015 genieten de laagste lonen via dit budget een bijkomende lastenverlaging. Om dit te bekomen, werden 3 variabelen voor de berekening van de werkbonus aangepast;
 • Financiën:
  • kaaimantaks (doorkijkbelasting) voor oprichters en begunstigden van buitenlandse constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van 15%). Ook dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden worden belastbaar. Er wordt ook een antimisbruikbepaling ingevoerd;
  • maatregelen voor startende ondernemingen:
   tax shelter voor startende ondernemingen: belastingvermindering voor wie nieuwe aandelen verwerft door een inbreng in geld in een startende KMO (kapitaalinbreng); ook de uitgaven gedaan om aandelen te verwerven via een erkend startersfonds komen in aanmerking voor de belastingvermindering;
   (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen;
   fiscale vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen (aanmoediging crowdfunding voor startende KMO’s);
  • invoering van de karaattaks (officiële benaming: “Diamant Stelsel”) voor ondernemingen uit de diamantsector. Dit nieuw belastingstelsel bestaat uit een forfaitaire vaststelling van het in België belastbaar resultaat uit diamant van de geregistreerde diamanthandelaars. Enkel dit in België belastbaar resultaat verbonden aan de verhandeling van diamanten wordt forfaitair vastgesteld. Andere inkomsten, van welke aard of op welke basis ook gerealiseerd, worden onderworpen aan de PB, Ven.B. of BNI;
  • investeringsaftrek voor digitale beveiliging voor KMO’s en zelfstandigen: uitbreiding van de verhoogde investeringsaftrek tot investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- en factureringssystemen;
  • liquidatiereserve voor KMO’s: overgangsmaatregel waardoor KMO’s toch nog de mogelijkheid krijgen om een liquidatiereserve aan te leggen voor de aanslagjaren 2013 en 2014 (invoering in 2015 van een anticipatieve heffing van 10% op de boekhoudkundige winst na belasting, verwezenlijkt in de loop van boekjaar 2012, en invoering in 2016 van een heffing van 10% op de boekhoudkundige winst na belasting, verwezenlijkt in de loop van boekjaar 2013);
  • fiscale werkbonus (belastingkrediet voor lage lonen) toch al verhoogd vanaf 1 augustus 2015; later hoger voordeel dan oorspronkelijk gepland;
  • recent werden de intercommunales onderworpen aan de vennootschapsbelasting (Ven.B.). Deze regeling wordt nu al bijgestuurd. Intercommunales, samenwerkingsverbanden, projectverenigingen, autonome gemeentebedrijven en verenigingen die:
   een ziekenhuis uitbaten, of
   een instelling uitbaten die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaat, worden uitdrukkelijk vrijgesteld van (Ven.B.). Daardoor waren ze automatisch onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (RPB). Ook de overschakeling van RPB naar Ven.B. wordt versoepeld: de voorheen gereserveerde winst wordt toch als definitief belaste reserve beschouwd;
  • bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten: de afbouwregeling (vermeld in art. 154, § 3, WIB 1992) wordt aangepast vanaf aanslagjaar 2016. Daarmee wordt vermeden dat de recente verhoging van de pensioenen teniet gedaan wordt door een hogere belasting;
  • kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen: de notionele interestaftrek, de DBI-aftrek en de verliesaftrek (aftrekken van de belastbare winst) worden beperkt vanaf aj. 2016.
 • Mobiliteit:
  • overheidsbedrijven: berekeningwijze jaarlijkse bijdrage kinderbijslag die bpost, Belgacom en Belgocontrol moeten storten aan de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De komende dagen zullen deze items in detail besproken worden.

In werking

De Programmawet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 28 augustus 2015, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De meeste maatregelen hebben echter een aparte datum van inwerkingtreding.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015.

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  167