Programmawet 2016 in het Staatsblad

De Federale Regering heeft de Programmawet (I) van 26 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015. De nieuwste programmawet telt 115 artikels. Die bevatten diverse maatregelen op het vlak van begroting, maatschappelijke integratie, ‘volksgezondheid, sociale zaken en werk’, financiën en energie.

Tot de belangrijkste maatregelen van de Programmawet (I) behoren:

 • Begroting:
  • alle organieke fondsen (bedoeld in de organieke wet van 17 december 1990) worden omgevormd tot limitatieve kredieten. Dit met uitzondering van de fondsen die gefinancierd worden met Europese en internationale middelen en van het Beliris-fonds;
  • heel wat fondsen worden afgeschaft. Daartoe behoren onder meer:
   het Fonds betreffende de effectisering van de indirecte belastingschulden; - het Ervaringsfonds;
   het Fonds Bescherming tegen ioniserende stralingen;
   het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis,
   het Oriëntatiefonds voor overheidsbedrijven,
   het Fonds betreffende de Diverse niet-fiscale ontvangsten bestemd voor het Zilverfonds;
   het begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • in de kansspelwet wordt de ‘Metereologische dienst van de FOD Economie’ vervangen door de ‘Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie’;
  • voor 2015 wordt er 11.860.300 euro van de ‘jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen’ toegewezen aan de ‘Nationale Kas voor Rampenschade’;
  • geldsommen afkomstig van de afhoudingen op de premiebedragen voor verzekeringspolissen m.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen moeten sinds 1 januari 2016 gestort worden op een rekening bij de ‘FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu’, waarna de FOD deze sommen doorstort naar het Rode Kruis;
  • Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast: de tekst van het ‘KB van 9 augustus 2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast’ werd geïntegreerd in artikel 20 van de ‘wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen’. Deze wet regelde een aantal materies die al voorzien waren in dit KB, bv. m.b.t. de bijdragen door de kredietgevers;
 • Maatschappelijke Integratie:
  • wijziging van de voorwaarden voor het behoud van een leefloon (o.a. bij verblijf van de gerechtigde in het buitenland);
  • beperking van het aantal weken verblijf in het buitenland opdat de persoon verder zou kunnen genieten van zijn sociale begeleiding die hem de mogelijkheid geeft opnieuw in de samenleving te worden opgenomen. Het gaat hierbij om de toegang tot opleidingen en tot de arbeidsmarkt in België;
 • Volksgezondheid, sociale zaken en werk:
  • implementatie van het systeem waarbij de zelfvoorziening voor stabiele plasmaderivaten wordt verzekerd door een opdrachthouder, wordt uitgesteld;
  • wijziging jaarlijkse bijdrage per geneesmiddel ten laste van farmaceutische ondernemingen die geneesmiddelen in België commercialiseren; ook het mechanisme van de jaarlijkse heffing wordt gewijzigd;
  • er wordt een omzetbelasting ingevoerd voor alle homeopatische geneesmiddelen die niet gecommercialiseerd worden met een vergunning voor het in de handel brengen;
  • de retributies voor klinische proeven werden vastgelegd;
  • RIZIV: verzekeringsinstellingen worden verplicht om in 2016 te besparen op hun administratiekosten, zoals die voortvloeien uit de toepassing van de ‘formule van de wettelijke parameters’;
  • de programmawet (I) bevat de regeling voor het innen van de heffingen op het zakencijfer van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten voor 2016;
  • farmaceutische marketing: handhaving van de ‘compensatoire bijdrage’ in 2016;
  • verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: wijziging referentieterugbetalingssysteem;
  • machtiging aan de Koning om het loon te kunnen wijzigen dat als berekeningsbasis dient voor de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (‘gemiddeld dagloon’) wordt met 1 jaar verlengd;
  • SWT-patronale bijdragen: om de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt verder te ontmoedigen, worden alle percentages van het patronale gedeelte van de bijzondere bijdrage Decava verhoogd met een coëfficiënt 1.25 voor de profitsector en met een coëfficiënt 2.25 voor de non-profitsector. Deze verhoging geldt voor alle nieuwe stelsels die ingaan vanaf 1 januari 2016 naar aanleiding van een tijdskrediet of een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend na 10 oktober 2015 en heeft betrekking op zowel de profit als de non-profit, alsook op de ondernemingen in moeilijkheden en/of in herstructurering voor zover de erkenning of – voor de ondernemingen in herstructurering – de aankondiging van het collectief ontslag dateert van na 10 oktober 2015;
  • gezondheidszorg: gedurende het kalenderjaar 2016 wordt er geen indexering toegepast op honoraria, tegemoetkomingen, remgelden, remgeldplafonds en prijzen die niet werken volgens het spilindexmechanisme;
  • de ‘wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid’ bevat de wettelijke basis van de maatregel ‘oude geneesmiddelen’, de prijsdalingsmaatregel die toegepast wordt voor geneesmiddelen waarvan het werkzaam bestanddeel respectievelijk 12 en 15 jaar vergoedbaar is. Vanaf 2016:
   wordt de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ enkel nog semestrieel toegepast voor de originele specialiteiten; - wordt de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ voor generieken onmiddellijk bij de inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten toegepast (er wordt dus niet gewacht op de semestriële toepassing);
   blijft voor alle generieken die voor 2016 op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten ingeschreven werden, de semestriële toepassing van de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ behouden;
   geldt er een eenmalige regularisatie van de generieken die in de overgangsfase (d.i. de periode tussen de beslissing van de minister tot inschrijving – de publicatie via een MB – de publicatie van de wetswijziging) ingeschreven werden op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten;
   wordt de simultane toepassing van het referentieterugbetalingssysteem en de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ enkel nog toegepast voor de originele specialiteiten, aangezien de generieken reeds bij inschrijving op de lijst op een prijsniveau van - 60,72% voor specialiteiten vergoedbaar in categorie A en van - 54,35% voor de overige specialiteiten worden gebracht;
 • Financiën:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting: om mensen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) nog meer te stimuleren om het werk te hervatten, stelt de Regering de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die worden toegekend voor periodes van werkhervatting bij een andere dan de vroegere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige, vrij van inkomstenbelasting (vanaf aj. 2016);
  • banken en verzekeringen: kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen kunnen vanaf het aj. 2016 hun belastbare basis beperkt verminderen door beroep te doen op de aftrek van overdraagbare verliezen, de DBI-aftrek en de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek). De Regering heeft de percentages aangepast die de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen bij de berekening van de aftrekbeperking moeten gebruiken. De programmawet (I) bevat zowel de percentages voor het aj. 2016 als die voor het aj. 2017;
  • vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen: verduidelijking termijn van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • Energie:
  • repartitiebijdrage 2015:
   de programmawet (I) legt de repartitiebijdrage vast voor het jaar 2015;
   de kernprovisievennootschap (Synatom) moet de repartitiebijdrage voor 2015 uiterlijk op 31 december 2015 overdragen op de bankrekening van de FOD Financiën;
   de aftrek van de repartitiebijdrage voor 2015 wordt toegepast op de belastbare inkomens van het belastbare tijdperk 2015;
  • volgende KB’s worden bekrachtigd met ingang van 1 januari 2015:
   ‘KB van 19 december 2014 tot wijziging van het KB van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het KB van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt’;
   ‘KB van 19 december 2014 tot vaststelling van de bedragen voor 2015 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers’.

In werking

De verschillende maatregelen van de ‘programmawet (I) van 26 december 2015’ hebben elk hun specifieke datum van inwerkingtreding.

Bron:Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015.

Christine Van Geel

Programmawet (I)

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 07-01-2016

  79