Profiel voor directeur gemeenschappelijke steundienst hoven en rechtbanken

De werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst van het College van de hoven en rechtbanken krijgt vorm. Aan het hoofd van de steundienst staat een directeur. Het is nu duidelijk welk profiel hij moet hebben.

Gemeenschappelijke steundienst

Het College van de hoven en rechtbanken kan rekenen op een gemeenschappelijke steundienst. De steundienst helpt het College bij zijn bevoegdheden. Maar hij geeft ook ondersteuning aan de directiecomités van de hoven en rechtbanken. En hij staat in voor de organisatie van de interne audit van het College en de gerechtelijke entiteiten.

Personeel

De steundienst bestaat in principe uit personeelsleden van niveau A, B, C en D.

Het College van de hoven en rechtbanken beslist of vacatures binnen de steundienst worden ingevuld via werving of bevordering. Of of men hiervoor een beroep doet op magistraten, gerechtspersoneel of ander overheidspersoneel. Via een opdracht of een terbeschikkingstelling.

Selor kan een vergelijkende selectie organiseren. Een bijkomende vergelijkende proef voor geslaagden van de vergelijkende selectie of voor kandidaten die in aanmerking komen voor bevordering is mogelijk.

Om de continue werking van de dienst te garanderen kan het College vragen dat er ook personeel met een arbeidsovereenkomst wordt aangeworven.

Vrijwilligers

Gepensioneerd gerechtspersoneel en gepensioneerde magistraten kunnen samenwerken met het College en zijn steundienst. Op vrijwillige basis en niet betaald. Een vergoeding voor verplaatsings- en andere onkosten kan wel.

Personeelsplan

Het College van de hoven en rechtbanken stelt elk jaar een personeelsplan op voor de steundienst. Met daarin onder meer de gewenste eindprojectie van betaalde personeelsleden en magistraten (VTE’s) en hun budgettaire last.

Evaluatie personeel

De evaluatie van de personeelsleden van de steundienst gebeurt volgens de regels die gelden voor het personeel van de rechterlijke orde.

De directeur van de steundienst is - voor de evaluatieregeling - de hiërarchische meerdere van de personeelsleden. Hij kan die opdracht wel delegeren naar de functionele chef van het personeelslid.

Directeur

De directeur van de steundienst staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst. Hij zorgt onder meer voor de werkverdeling.

Hij staat in voor de uitvoering van de opdrachten van het College van de hoven en rechtbanken. En hij voert de strategie van het College uit door binnen de steundienst operationele doelstellingen en projecten te realiseren.

Een openstaande betrekking van directeur van de gemeenschappelijke steundienst zal in het Staatsblad bekendgemaakt worden. Daar zal ook de selectieprocedure worden uitgelegd. De selectie van de directeur gebeurt op basis van het functieprofiel dat het College heeft opgesteld.

Een speciale commissie – met daarin minstens twee collegeleden en een expert inzake personeelsselectie – geven het College advies over de kandidaturen.

Evaluatie directeur

De directeur wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie bekijkt men de ondersteuning die de steundienst biedt aan het College en aan de directiecomités van de gerechtelijke entiteiten, de verwezenlijking van de operationele doelstellingen, de strategie en de projecten van de steundienst, en de persoonlijke bijdrage van de directeur aan het bereiken van de doelstellingen en het beheer van de organisatie. Ook het dagelijks beheer – naar mensen en middelen toe – wordt beoordeeld.

Minstens drie leden van het College van de hoven en rechtbanken voeren de evaluatie uit. Ze leidt tot een vermelding ‘uitzonderlijk’, ‘voldoet aan de verwachtingen’, ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’.

De directeur kan tegen zijn evaluatie beroep aantekenen bij het voltallige College. Binnen 20 dagen. Het beroep werkt schorsend. Het mandaat wordt verlengd tot zolang de beroepsprocedure loopt.

Het College hoort de directeur persoonlijk. Het kan eventueel ook externen horen.

Gevolgen evaluatie

Bij een eindevaluatie ‘uitzonderlijk’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ wordt het mandaat van de directeur hernieuwd. Voor vijf jaar.

Bij een eindevaluatie ‘te verbeteren’ wordt het mandaat niet automatisch hernieuwd. Er komt een nieuwe selectieprocedure. De uittredend directeur mag zich wel kandidaat stellen.

Bij de eindevaluatie ‘onvoldoende’ stopt het mandaat onverbiddelijk. De uittredende directeur mag zich zelfs geen kandidaat stellen voor een nieuw mandaat.

Krijgt de directeur in de loop van zijn mandaat een ‘onvoldoende’ dan kan het College vragen om het mandaat voortijdig te beëindigen wegens ongeschiktheid.

De directeur neemt bij de stopzetting van zijn mandaat het ambt of de functie op waarin hij het laatst was benoemd. Oefende hij een adjunct-mandaat uit dan komt hij opnieuw op die post terecht.

Inwerkingtreding

Het KB van 30 maart 2017 is in werking getreden op 24 april 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, bedoeld in artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 april 2017

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, bedoeld in artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek

Afkondigingsdatum : 30/03/2017
Publicatiedatum : 24/04/2017

Gepubliceerd op 15-05-2017

  265