Procedure voor mondeling evaluatie-examen kandidaat-rechter vereenvoudigd (art. 42 Potpourri III-wet)

Kandidaten met minstens 20 jaar juridische beroepservaring kunnen - mits ze slagen voor een mondeling evaluatie-examen - benoemd worden tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel. De procedure voor dat examen wordt eenvoudiger.

Elektronisch

Wie wil deelnemen aan het mondeling evaluatie-examen dient zijn verzoek voortaan elektronisch in bij de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. En niet meer met een aangetekende brief.

De aangetekende brief verdwijnt ook bij de oproeping voor het examen en bij de melding van een onontvankelijke aanvraag. Idem voor de adviesaanvraag aan de balie en voor de melding van niet-slagen. Ook hier gebeurt alles dus elektronisch.

Stavingsstukken

De vraag tot deelname aan het examen moet vergezeld zijn van een aantal stavingsstukken. Zij bewijzen de beroepservaring van de kandidaat zodat hij vrijgesteld kan worden van het examen beroepsbekwaamheid en alleen een mondeling evaluatie-examen moet afleggen. Die stavingsstukken zijn voortaan niet meer nodig wanneer ze al eens eerder zijn overgemaakt, in het kader van een eerder verzoek tot deelname aan een mondeling evaluatie-examen.

Advies

Alleen kandidaten die al actief zijn als advocaat – al naargelang van het geval 20 of 15 jaar – kunnen deelnemen aan het mondeling evaluatie-examen. Voor wie geen 20 jaar ervaring als advocaat heeft, kan het resterende deel aangevuld worden met een functie waarvoor een gedegen kennis van het recht nodig is.

Vóór het mondelinge evaluatie-examen vraagt de benoemings- en aanwijzingscommissie een advies aan de balie waar de kandidaat werkt of gewerkt heeft. Maar niet alleen aan de balie. Als de kandidaat al werkt als plaatsvervangend rechter of plaatsvervangend raadsheer wordt ook het advies van de korpschef van het betrokken rechtscollege gevraagd. Op die manier krijgt de commissie een volledig beeld van de nuttige beroepservaring van de kandidaat.

Het advies van de balie wordt voortaan gegeven door de vertegenwoordiger van de balie of van de balies van het gerechtelijk arrondissement waar de kandidaat als advocaat werkt of gewerkt heeft. Die vertegenwoordiger wordt aangewezen door de orde of de ordes van advocaten van de balie of de balies van dat arrondissement. Waneer een balie georganiseerd is op het niveau van de afdelingen eist het Gerechtelijk Wetboek immers dat het gaat om een gemeenschappelijk advies van de vertegenwoordigers van de balies van het arrondissement.

Inwerkingtreding

Artikel 42 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 42 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 191bis)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  71