Politieke jongerenbewegingen krijgen geen Vlaamse subsidies meer (art. 18–21 PD 2017)

Politieke jongerenbewegingen krijgen niet langer Vlaamse subsidies. Ze worden alleen nog erkend, zonder subsidiëring. De financiering wordt een verantwoordelijkheid van de politieke partijen.

Wel erkenning, geen subsidies

Politieke jongerenbewegingen worden voortaan alleen erkend door de Vlaamse regering. Subsidies zijn er niet meer. De erkenning levert hen wel een aantal voordelen op. Erkende bewegingen komen bv. in aanmerking voor specifieke tarieven voor jeugdorganisaties in verblijfcentra en dergelijke. Of ze kunnen zich kandidaat stellen voor lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad.

Door de afschaffing van de Vlaamse overheidssubsidies worden de politieke partijen volledig zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun jongerenbewegingen.

Politieke jongerenbeweging

Een politieke jongerenbeweging kan erkend worden als ze de jeugd stimuleert om actief burgerschap op te nemen. Ze moet de jeugd sensibiliseren en vormen met het oog op haar participatie in de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat.

Een politieke jongerenbeweging moet voortaan minstens 100 leden tellen jonger dan 31 jaar. Die leeftijdsgrens bestond al, het minimale ledenaantal is nieuw.

Een lidmaatschap moet blijken uit een uitdrukkelijke jaarlijkse wilsverklaring van de jongere, waarbij hij toestemming geeft om zijn persoonsgegevens te registreren. Het ‘lid zijn’ mag niet automatisch volgen uit het lidmaatschap van een andere vereniging.

Erkenningsvoorwaarden

Vlaanderen werkt met vijf erkenningsvoorwaarden. De vereniging moet een vzw zijn met zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In haar werking staan de democratie, de kinderrechten en het EVRM centraal. Alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden moeten - in het Nederlands - op de zetel aanwezig en ter beschikking zijn van de administratie. Tot slot mogen de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur niet aan een ander overgedragen worden.

Wanneer de Vlaamse overheid onderzoeken organiseert voor het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid, moet de erkende politieke jongerenbeweging daaraan meewerken. En ze moet jaarlijks een verslag indienen dat aantoont dat ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Automatische erkenning

Politieke jongerenbewegingen die in 2016 Vlaamse subsidies hebben gekregen, worden per 1 januari 2017 automatisch erkend. Zij blijven erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Inwerkingtreding

De artikelen 18 tot 21 van het decreet van 23 december 2016 treden in werking op 1 januari 2017.

Bron:Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (1), BS 29 december 2016 (art. 18–21 PD 2017)
Zie ook:Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 15, 17, 17/2 en 19/7)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

Afkondigingsdatum : 23/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 25-01-2017

  224