Personeel Vlaamse OCMW’s en gemeente- en provinciebedrijven krijgt recht op loopbaanonderbrekening

Vanaf 2 september 2016 heeft ook het personeel van de besturen die afhangen van de Vlaamse gemeenten en provincies recht op onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties.

Dit is het personeel van de OCMW’s, de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het recht op volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties wordt nu dus ook direct afdwingbaar voor het personeel van de besturen die van de gemeenten of provincies afhangen (aanpassing art. 99, herstelwet van 22 januari 1985; art. 2, decreet van 15 juli 2016). De betrokken besturen zijn daardoor niet langer gemachtigd om dit recht (dat meestal geïncorporeerd is in de rechtspositieregeling van hun personeel) niet meer toe te kennen, bijvoorbeeld omdat het niet langer een vereiste is om te genieten van subsidies voor gesubsidieerde contractuelen (gesco).

Voor zover dus voldaan is aan de voorwaarden en modaliteiten, vrijwaart de gewijzigde herstelwet nu in alle lokale en regionale besturen (dus ook in de besturen die van de gemeenten en provincies afhangen) hetzelfde regime inzake recht op loopbaanonderbreking, zoals dat geregeld wordt in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet’.

In werking

Het decreet van 15 juli 2016 treedt in werking op 2 september 2016.

Dat is ook de dag waarop de nieuwe zorgkredietregeling in werking treedt die de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt. Die nieuwe regeling vervangt vanaf 2 september 2016 het federaal algemeen loopbaanonderbrekingsstelsel voor de lokale en regionale besturen.

Bron:Decreet van 15 juli 2016 houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 augustus 2016.
Zie ook:– Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, BS 3 augustus 2016. – Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985 (art. 99).

Christine Van Geel

Decreet houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Afkondigingsdatum : 15/07/2016
Publicatiedatum : 24/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  75