Overheidsopdrachten bij Binnenlandse Zaken: bevoegdheidsregels afgestemd op nieuwe wetgeving

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Minister Jambon heeft het besluit met de algemene bevoegdheidsdelegatieregels voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten binnen zijn FOD Binnenlandse Zaken afgestemd op de Overheidsopdrachtenwet van 2016. Dit betekent meer mogelijkheden binnen een scherper kader. Het gaat onder meer om opdrachten voor werken, leveringen of diensten voor de Raad van State, voor de politie en brandweer, voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, voor de Juridische Dienst van de FOD en de Logistieke Dienst.

Welke overheidsopdrachten?

Het besluit geeft in eerste instantie een gedetailleerd overzicht van welke bevoegdheden m.b.t. de rechtstreekse gunning en uitvoering door de besturen van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ten laste van de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken in aanmerking komen voor delegatie. Het gaat onder meer over het kiezen van de gunningswijze van een opdracht, de kwalitatieve selectie van kandidaten en de beoordeling van offertes.

Courante beslissingen dus die tijdens de procedure moeten worden genomen. De lijst van 2015 blijft dan ook ongewijzigd behouden, mits een aantal verfijningen hier en daar. Onder meer m.b.t. de delegatie van de goedkeuring van de schuldverklaringen en het overgaan tot vereffeningen. Het besluit geeft voortaan aan dat de goedkeuring van de schuldvorderingen wat betreft overheidsopdrachten gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van de prestaties en dus voor ontvangst van de factuur. De aanvaarding van prestaties verloopt op een elektronische manier binnen het ERP-systeem dat voldoende waarborgen biedt inzake interne controle, dankzijn de ingebouwde scheiding van rollen/functies.

Drempels en beperkingen

De bevoegdheden kunnen worden overgedragen naar bepaalde ambtenaren binnen de FOD, ongeacht de wijze van gunning van de opdracht, maar wel binnen de perken van hun bevoegdheden en de opgegeven drempels. Aan de drempels van 2015 werd niet geraakt, maar er zijn wel meer ambtenaren die in aanmerking komen.

De bevoegdheden kan nu bijvoorbeeld ook naar de adviseur-generaal van de Interne Ondersteuningsdienst (drempel 85.000 euro incl. btw) en de beheerder van de Raad van State (drempel 31.000 euro incl. btw).

Nieuwe basisregels

De Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 drukt zijn stempel op
  • de overdracht van bevoegdheid voor de overheidsopdrachten gerealiseerd via de techniek van de aankoopcentrale (art. 47 van de wet);
  • de overdracht van bevoegdheid van toepassing op de raamovereenkomsten (art. 43 van de wet); en
  • de overdracht van bevoegdheid inzake vastleggingen en vereffeningen van diverse uitgaven.
Met voor ieder onderdeel nieuwe basisregels.

De bepalingen van toepassing bij delegatie in geval van hoogdringendheid en in omstandigheden die niet de mogelijkheid bieden dat de aangewezen functietitularissen tussenkomen, zijn evenwel niet gewijzigd.

29 oktober 2018

Het nieuwe basisbesluit geldt sinds 29 oktober 2018. Het MB van 20 maart 2018 werd opgeheven.

Bron: Ministerieel besluit van 18 september 2018 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, BS 19 oktober 2018.
Zie ook
Ministerieel besluit van 20 maart 2015 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 8 april 2014.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  167