Overgangsregels voor van federaal naar Vlaams niveau overgehevelde ambtenaren

In het kader van de vijfde en zesde staatshervorming zijn een heel pak ambtenaren overgegaan van de federale naar de Vlaamse overheid. Vlaanderen heeft nu een aantal overgangsregels vastgelegd voor die categorie van ambtenaren die vanaf 1 januari 2015 naar het Vlaams niveau zijn verhuisd. We stippen enkele punten aan.

Bevordering

Federale ambtenaren die vóór hun overheveling slaagden voor een overgangsexamen naar een hoger niveau maar nog niet bevorderd werden, behouden hun rechten op bevordering bij de Vlaamse overheid. Hetzelfde geldt voor de federale ambtenaren van niveau B die slaagden in de bekwaamheidsproef voor klasse A2 bij de federale overheid.

Voor de overgang naar niveau A blijft dat voordeel alleen behouden als de ambtenaar slaagt voor de eerstvolgende potentieelinschatting niveau A bij de Vlaamse overheid. De ambtenaar moet die bijkomende test niet afleggen wanneer hij minder dan zeven jaar geleden is geslaagd voor de generieke screening niveau A van Selor in het kader van een bevorderingsprocedure.

Het personeel dat vóór de overheveling ingeschreven was voor deelname aan een overgangsexamen bij de federale overheid of zelfs al geslaagd was voor bepaalde onderdelen daarvan, kan nog één keer deelnemen aan de eerstvolgende onderdelen van dat examen. Hierdoor kunnen zij het overgangsexamen volledig afwerken.

Wie vóór de overheveling ingeschreven was voor deelname aan een competentiemeting of een gecertificeerde opleiding kan nog deelnemen aan de eerstvolgende meting of opleiding.

Schaalanciënniteit

De overgehevelde ambtenaar die ingeschaald wordt in een graad waaraan een functionele loopbaan verbonden is, heeft in de salarisschaal die verbonden is aan die graad, een schaalanciënniteit die gelijk is aan

  • een derde van de anciënniteit opgebouwd in de federale schaal (of oude schalen die op dezelfde trap van dezelfde functionele loopbaan ingeschakeld worden) – en dit voor de anciënniteit tussen 0 en 12 jaar; en
  • twee derde van de anciënniteit in zijn federale schaal voor de anciënniteit boven de 12 jaar.
Het resultaat wordt uitgedrukt in volle kalendermaanden.

Op die regel wordt een correctie toegepast voor ambtenaren die geslaagd waren voor een competentiemeting of een gecertificeerde opleiding.

Verloning

De geldelijke anciënniteit van de overgehevelde ambtenaren is gelijk aan de werkelijke geldende anciënniteit, eventueel verhoogd met de federale diagonale inschaling. Er wordt geen rekening gehouden met de bij de federale overheid geldende indeling in groepen en leeftijdsklassen.

Wie bij de federale overheid geslaagd was in een bekwaamheidsproef voor een benoeming in een graad van hetzelfde niveau maar nog niet benoemd was in die nieuwe graad, wordt bij de overheveling onmiddellijk benoemd in die graad en ingeschaald in de schaal die overeenstemt met de federale graad die te begeven was bij de bekwaamheidsproef.

Ambtenaren die vóór hun overheveling de premie voor competentieontwikkeling kregen, blijven die verder behouden. Voor dezelfde geldigheidsduur als oorspronkelijk voorzien bij de federale overheid. Na stopzetting van de volledige premie krijgen de ambtenaren nog gedurende 36 maanden de helft van de premie. Die regel geldt niet voor de ambtenaren die na afloop van de geldigheidsduur van de premie heringeschaald worden. Het gaat om de ambtenaren die na afloop van de premie een hogere salarisschaal zouden hebben gekregen op federaal vlak.

Wie na de overheveling slaagt voor een competentiemeting of gecertificeerde opleiding waarvoor hij ingeschreven was vóór de overheveling, krijgt de premie voor competentieontwikkeling vanaf de datum van overheveling.

Het bedrag van de premie is gelijk aan het bedrag op de datum van overheveling. Latere wijzigingen aan de federale regels hebben geen invloed op het bedrag. De premie wordt een keer per jaar uitbetaald, in september.

De overgehevelde ambtaren worden vanaf de overheveling ambtshalve benoemd en ingeschaald volgens een inschalingstabel. Die inschalingstabel geldt ook voor de contractuele personeelsleden. Voor sommige personeelsleden die op datum van de overheveling minstens 50 jaar zijn geldt een corrigerende regel.

Inwerkingtreding

Het Vlaams besluit van 13 november 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming, BS 17 december 2015

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming

Afkondigingsdatum : 13/11/2015
Publicatiedatum : 17/12/2015

Gepubliceerd op 21-01-2016

  567