Overgangsregels vervroegd pensioen voor zelfstandigen met gemengde loopbaan

De voorwaarden die gekoppeld zijn aan het vervroegd pensioen voor zelfstandigen worden geleidelijk aan strenger. Maar de wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd om overgangsmaatregelen uit te werken. Dat is nu gebeurd voor sommige zelfstandigen met een gemengde loopbaan.

Pensioen

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop zelfstandigen met vervroegd pensioen kunnen, wordt sinds 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde van 35 jaar wordt geleidelijk opgetrokken. Vanaf 2013 werd die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 2014 op 39 jaar, en vanaf 2015 op 40 jaar. Ook bij de overheid en in de privésector worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen geleidelijk strenger.

Maar om de overgang naar de strengere regimes vlot te laten verlopen, zorgde de wetgever voor een paar versoepelingen. Zo heeft een wet van 21 december 2012 ervoor gezorgd dat zelfstandigen die volgens de oude regeling op een, twee of drie jaar van het vervroegd pensioen zijn, niet al te zwaar worden belast.

Gemengde loopbaan

Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd om bij KB overgangsmaatregelen uit te werken voor sommige zelfstandigen met een gemengde loopbaan, die naast hun loopbaan als werknemer ook een loopbaan als zelfstandige hebben. De wetgever verwijst naar:

  • categorieën van werknemers waarvoor de Koning eerder al de bevoegdheid kreeg om overgangsmaatregelen uit te werken, én
  • de zelfstandigen die vóór 28 november 2011 een aanvraag voor een vervroegd rustpensioen hebben ingediend.

Een uitvoerings-KB van 22 mei 2014 werkt nu zo’n overgangsregeling uit. Wie een gemengde loopbaan heeft en onder de regeling voor werknemers kan genieten van een vervroegd rustpensioen vanaf 2013, onder de voorwaarden die van toepassing waren op 31 december 2012 (60 jaar en 35 loopbaanjaren), kan onder dezelfde voorwaarden aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen binnen de regeling voor zelfstandigen. Het nieuwe KB bepaalt ook dat zelfstandigen die vóór 28 november 2011 een pensioenaanvraag hebben ingediend tot het bekomen van een vervroegd rustpensioen in 2013, het kunnen verkrijgen voor zover ze op de gevraagde ingangsdatum aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden (60 jaar en 35 loopbaanjaren) voldoen.

In het bijhorend verslag aan de Koning heeft men het over ‘personen die, vóór de aankondiging van de hervorming van het vervroegd rustpensioen, zich reeds in een proces bevonden met het oog op het bekomen van een vervroegd rustpensioen volgens de voorwaarden die van toepassing waren tot 31 december 2012’. Ze kunnen dus hun vervroegd rustpensioen als zelfstandige bekomen op voorwaarde dat ze minstens 60 jaar oud zijn en een loopbaan van minstens 35 jaar kunnen bewijzen.

In werking

Het KB van 22 mei 2014 treedt retroactief in werking op 1 januari 2013. De nieuwe regels zijn van toepassing op de rustpensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen, BS 24 juni 2014

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 24/06/2014

Gepubliceerd op 25-06-2014

  240